Page 49 - Biblia Català TBS
P. 49

5 I marxaren, i el terror de Déu vin- gué damunt les ciutats de l’entorn, i no perseguiren els lls de Jacob.
6 I Jacob arribà a Luz, ço és Betel, a la terra de Canaan, ell i tota la gent que era amb ell.
7 I allà edi cà un altar, i anomenà aquell lloc El-Betel, perquè allà Déu se li havia aparegut quan fugia de davant del seu germà.
8 I morí Deborà, la dida de Rebeca, i fou sepultada a la part de baix de Betel, sota l’alzina, i anomenà el seu nom Alon-Bacut.
9 I Déu es va aparèixer novament a Jacob quan venia de Padan-Aram, i el beneí. 10IDéulidigué:Elteunomés Jacob, el teu nom ja no serà anome- nat Jacob, sinó que el teu nom serà Israel. I anomenà el seu nom Israel. 11IDéulidigué:JosócelDéu Totpoderós. Sigues fructífer i mul- tiplica’t; una nació i un aplec de nacions vindran de tu, i reis sortiran dels teus lloms.
12 Et dono, doncs, la terra que vaig donar a Abraham i a Isaac, i dono aquesta terra a la teva llavor després de tu.
13 I Déu pujà amunt des d’on era ell, en el lloc on ell li havia parlat. 14 I Jacob aixecà un monument en el lloc on ell li havia parlat, un monument de pedra, i vessà una libació al damunt, i vessà oli al damunt.
15 I Jacob anomenà el nom del lloc on Déu li havia parlat, Betel.
16 I marxaren de Betel, i quan fal- tava encara una certa distància per arribar a Efrata, Raquel infantà i passà treball en el seu part.
17 I s’esdevingué, en els dolors del part, que la llevadora li digué: No
Gènesi 35, 36
tinguis por que aquest també t’és un ll.
18 I s’esdevingué, en sortir la seva ànima, perquè es moria, que anome- nà el seu nom Benoní, però el seu pare l’anomenà Benjamí.
19 I Raquel va morir, i fou sepultada al camí d’Efrata, ço és Betlem.
20 I Jacob aixecà un monument damunt del sepulcre, el monument del sepulcre de Raquel, ns al dia d’avui.
21 I Israel marxà i plantà la seva tenda més enllà de Migdal-Éder.
22 I s’esdevingué mentre Israel habitava en aquella terra, que Rubèn anà i va jeure amb Bilhà, concubina del seu pare, i Israel ho sabé.
I els lls de Jacob foren dotze:
23 lls de Lia: Rubèn, el primogènit de Jacob, i Simeó, i Leví, i Judà, i Issacar i Zabuló;
24 lls de Raquel: Josep i Benjamí; 25 i lls de Bilhà, criada de Raquel: Dan i Neftalí;
26 i lls de Zilpà, criada de Lia: Gad i Aser. Aquests foren els lls de Jacob que li nasqueren a Padan-Aram.
27 I Jacob vingué al seu pare Isaac, a Mambré, a Quiriat-Arbà, que és Hebron, on havien sojornat Abraham i Isaac.
28 I els dies d’Isaac foren cent vuitanta anys.
29 I Isaac expirà i morí, i fou reunit amb el seu poble, ancià i ple de dies. I els seus lls Esaú i Jacob el van sepultar.
35:7 vol dir: El Déu de Betel 35:8 vol dir: Alzina dels plors 35:11 en hebreu: El-Xadai
35:15 vol dir: Casa de Déu 35:16 Jr 31:15; Mi 5:2; Mt 2:6 35:18 Benoní, vol dir ll de la meva pena; Benjamí, vol dir ll de la meva dreta 35:21 vol dir: la torre d’Éder
36
2 Esaú havia pres les seves mullers de les lles de Canaan: Adà, lla d’Elon l’hittita, Oholibamà, lla d’Anà, lla de Sibon l’hivita,
3 i Basmat, lla d’Ismael, germana de Nebaiot.
Aquestes foren les generacions
d’Esaú, que és Edom.
49


   47   48   49   50   51