Page 490 - Biblia Català TBS
P. 490

1 Cròniques 17, 18
has fet tota aquesta grandesa, per fer conèixer totes aquestes grandeses.
20 Oh Jahveh, no hi ha ningú com tu,inohihacapmésDéuforadetu, segons tot allò que hem escoltat amb les nostres orelles.
21 ¿I quina nació de la terra és com el teu poble Israel, al qual Déu s’ha redimit com un poble per a si mateix, i per fer-te un nom gran i temible, per llançar nacions de davant del teu poble, que tu vas rescatar d’Egipte?
22 I tu has fet del teu poble Israel el teu poble per sempre; i tu, Jahveh, has esdevingut Déu per a ells.
23 Ara, doncs, Jahveh, la paraula que has parlat sobre el teu servent, i sobre la seva casa, que sigui ferma per sempre, i fes com has promès; 24 i que sigui ferma, i que el teu Nom sigui magni cat per sempre, dient: Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel, és Déu a Israel, i la casa del teu servent David sigui establerta davant teu.
25 Perquè tu, Déu meu, has reve- lat a l’orella del teu servent que li edi caràs una casa: per això el teu servent ha trobat encoratjament per pregar davant teu.
26 I ara, Jahveh, tu ets Déu, i has promès aquesta bondat al teu servent: 27 ara, doncs, tu t’has complagut a beneir la casa del teu servent a   que sigui sempre davant teu, perquè tu, Jahveh, l’has beneït i serà beneïda per sempre.
4 I David li capturà mil carros i set mil cavallers i vint mil homes d’infanteria; i David tallà els braons de tots els cavalls dels carros, però en deixà per a cent carros.
5 I els arameus de Damasc vingue- ren a ajudar Adadèzer, rei de Sobà, i David colpí vint-i-dos mil homes dels arameus.
6 I David posà guarnicions entre els arameus de Damasc, i els arameus foren servents de David: li portaven un tribut. I Jahveh protegia David per tot arreu on anava.
7 I David agafà els escuts d’or que duien els servents d’Adadèzer, i els portà a Jerusalem.
8 I David agafà molt bronze de Tibhat i de Cun, ciutats d’Adadèzer, amb el qual Salomó féu el mar de bronze, i els pilars, i els utensilis de bronze.
9 I Tohu, rei d’Hamat, escoltà que David havia colpit tot l’exèrcit d’Adadèzer, rei de Sobà;
10 i envià el seu  ll Adoram al rei David, per saludar-lo, i per beneir-lo –ja que havia lluitat contra Adadèzer i l’havia vençut, car Adadèzer havia combatut contra Tohu–, i tenia tota mena d’objectes d’or i de plata i de bronze.
11 I el rei David també els dedicà a Jahveh, amb la plata i l’or que havia portat de totes les nacions: d’Edom i de Moab i dels  lls d’Ammon i dels  listeus i d’Amalec.
12 I Abisai,  ll de Seruià, colpí Edom a la vall de la Sal: divuit mil; 13 i posà guarnicions a Edom, i tots els d’Edom esdevingueren servents de David. I Jahveh protegia David per tot arreu on anava.
14 I David regnà sobre tot Israel, i feia judici i justícia per a tot el seu poble. 15 I Joab,  ll de Seruià, era sobre l’exèrcit; i Jehoixafat,  ll d’Ahilud, era cronista;
18
els sotmeté; i prengué Gat i les seves rodalies de la mà dels  listeus.
2 I colpí Moab, i els moabites foren servents de David: li portaven un tribut.
3 I David colpí Adadèzer, rei de Sobà, a Hamat, en establir el seu domini vora el riu Eufrates.
18:1-17 2Sa 8:1-18 18:8 1Re 7:15, 23 482
I s’esdevingué després d’això,
que David colpí els  listeus i


   488   489   490   491   492