Page 491 - Biblia Català TBS
P. 491

16 i Sadoc, ll d’Ahitub, i Abimèlec, ll d’Abiatar, eren sacerdots; i Xavxà era secretari;
17 i Benaià, ll de Jehoiadà, era sobre els quereteus i els peleteus; i els lls de David eren els primers vora la mà del rei.
1 Cròniques 18, 19
niren de llurs ciutats, i vingueren a la guerra.
8 I David ho escoltà, i envià Joab i tot l’exèrcit dels valents.
9 I els lls d’Ammon sortiren, i es posaren en ordre de batalla a l’entrada de la ciutat; i els reis que havien vingut es col·locaren separats al camp.
10 I Joab veié que el front de la batalla anava contra ell, davant i darrere, i trià un grup de tots els escollits a Israel, i els posà en ordre per enfrontar-se als arameus;
11 i el restant del poble el posà sota el comandament del seu germà Abisai, i es posaren en ordre de combat per enfrontar-se amb els lls d’Ammon.
12 I digué: Si els arameus són més forts que jo, llavors tu m’alliberaràs; i si els lls d’Ammon són més forts que tu, llavors jo t’alliberaré.
13 Sigues fort, i esforcem-nos pel nostre poble i per les ciutats del nos- tre Déu: i que Jahveh faci allò que sembli bé als seus ulls.
14 I Joab, s’atansà, i el poble que era amb ell, per al combat contra els ara- meus; i aquests fugiren davant d’ell. 15 I els lls d’Ammon veieren que els arameus havien fugit, i ells també fugiren de davant d’Abisai, el seu germà, i entraren a la ciutat. I Joab vingué a Jerusalem.
16 I els arameus veieren que havien estat derrotats davant d’Israel, i enviaren missatgers, i feren venir els arameus que eren més enllà del riu; i al capdavant d’ells hi havia Xofac, capità de l’exèrcit d’Adadèzer.
17 I en fou informat David, i reuní tot Israel, i passà el Jordà, i vingué a ells, i s’arranjà contra ells; i David s’arranjà per enfrontar-se als arameus en la batalla, i lluitaren contra ell;
18 i els arameus fugiren davant d’Israel, i David matà set mil soldats
19
d’Ammon, morí; i el seu ll regnà al seu lloc.
2 I David digué: Mostraré benvolen- ça a Hanun, ll de Nahaix, perquè el seu pare em va mostrar benvo- lença. I David envià missatgers per confortar-lo referent al seu pare. I els servents de David vingueren a la terra dels lls d’Ammon, a Hanun, per confortar-lo;
3 i els prínceps dels lls d’Ammon digueren a Hanun: ¿Et sembla que David vol honorar el teu pare, per- què t’ha enviat aquests per expressar condol? ¿No han vingut els seus servents a tu a  d’explorar, i per capgirar, i per espiar la terra?
4 I Hanun agafà els servents de David, i els afaità, i els tallà els seus mantells per la meitat, ns a les nat- ges, i els acomiadà.
5 I anaren i assabentaren David sobre aquests homes; i envià a tro- bar-los, perquè els homes estaven molt avergonyits. I el rei digué: Resteu a Jericó ns que us hagi cres- cut la barba; i llavors tornareu.
6 I els lls d’Ammon veieren que s’havien fet odiosos a David; i Hanun i els lls d’Ammon envia- ren mil talents de plata per llo- gar per a ells carros i cavallers d’Aram-Naharaim, i dels arameus de Maacà i de Sobà.
7 I llogaren trenta-dos mil carros, i el rei de Maacà i el seu poble; i vingueren i acamparen davant Medebà. I els lls d’Ammon es reu-
19:1-19 2Sa 10:1-19
I després d’això s’esdevin-
gué que Nahaix, rei dels lls
483


   489   490   491   492   493