Page 494 - Biblia Català TBS
P. 494

1 Cròniques 22, 23
dres de construcció per edi car la casa de Déu.
3 I David preparà una gran quan- titat de ferro per als claus, per als batents de les portes, i per a les abraçadores, i una quantitat tan gran de bronze que no hi havia pes.
4 I fusta de cedre sense nombre, perquè els sidonis i els de Tir porta- ren gran quantitat de fusta de cedre a David.
5 I David digué: El meu  ll Salomó és jove i tendre, i la casa que cal construir per a Jahveh cal que sigui magní ca, excel·lent, de renom i de glòria en tots els països; deixa’m proveir, et prego, per a ella. I David proveí materials en abundància abans de la seva mort.
6 I cridà el seu  ll Salomó, i li manà de construir una casa per a Jahveh, el Déu d’Israel.
7 I David digué a Salomó: Fill meu, jo he tingut al meu cor de construir una casa al Nom de Jahveh, el meu Déu; 8 però la paraula de Jahveh vingué a mi, dient: Has vessat molta sang i has fet grans guerres; no construiràs una casa per al meu Nom, perquè has vessat molta sang a terra davant meu. 9 Heus aquí, et naixerà un  ll, el qual serà un home reposat, i jo li do- naré repòs de tots els seus enemics de l’entorn; per això el seu nom serà Salomó, i donaré pau i quietud a Israel en els seus dies;
10 ell construirà una casa al meu Nom,iellemseràun ll,ijoliseré un pare; i establiré el tron del seu regne sobre Israel per sempre.
11 Ara,  ll meu, que Jahveh sigui amb tu: i prosperaràs, i construiràs la casa de Jahveh, el teu Déu, com ell ha dit referent a tu.
12 Que Jahveh et doni seny i discer- niment, i que et doni el manament concernent Israel, a   de guardar la llei de Jahveh, el teu Déu.
22:8 1Re 5:3 22:10 2Sa 7:13-14 22:12 Ps 72:1 486
13 Llavors prosperaràs, si poses atenció a complir els estatuts i els judicis que Jahveh manà a Moisès per a Israel. Sigues fort i coratjós, no tinguis por ni et descoratgis.
14 I heus aquí, en la meva a icció, he proveït per a la casa de Jahveh cent mil talents d’or, i un milió de talents de plata; i de bronze i de ferro sense pesar, perquè n’hi ha moltís- sim, i he proveït fusta i pedres, i tu n’hi afegiràs.
15 I tens una gran quantitat de treballadors: picapedrers, i artesans de la pedra i de la fusta, i tota mena d’homes experts en qualsevol mena d’obra.
16 Hi ha una quantitat incomptable d’or, de plata i de bronze i de ferro. Alça’t, i fes la feina, i que Jahveh sigui amb tu.
17 I David manà a tots els dirigents d’Israel que ajudessin al seu  ll Salomó, dient:
18 ¿No és Jahveh, el vostre Déu, amb vosaltres, i us ha donat repòs tot al voltant? Perquè ha lliurat a la meva mà els habitants de la terra, i la terra ha estat sotmesa davant Jahveh i davant del seu poble.
19 Ara poseu el vostre cor i la vostra ànima a cercar Jahveh, el vostre Déu: aixequeu-vos, doncs, i construïu el santuari de Jahveh-Déu, per portar l’arca del pacte de Jahveh, i els objectes sants de Déu, a la casa que ha de ser construïda al Nom de Jahveh.
2 I reuní tots els caps d’Israel, i els sacerdots i els levites;
3 i foren comptats els levites de trenta anys en amunt: i el seu nombre, segons llurs testes, fou de trenta-vuit mil, comptant els homes un per un.
22:19 1Re 8:6, 21 23:1 1Cr 28:5; 1Re 1:33, 39
23
Quan David era vell i ple
de dies, constituí el seu  ll Salomó rei sobre Israel.


   492   493   494   495   496