Page 495 - Biblia Català TBS
P. 495

4 D’aquests, n’hi havia vint-i-quatre mil per supervisar l’obra de la casa de Jahveh, i sis mil funcionaris i jutges,
5 i quatre mil porters, i quatre mil lloa- ven Jahveh amb els instruments que vaig fer –diu David– per a la lloança.
6 I David els distribuí en torns, segons els lls de Leví: Guerxon, Quehat i Merarí.
7 Dels guerxonites: Ladan i Ximí.
8 Els lls de Ladan: Jehiel, el pri- mer, i Zetam, i Joel, tres.
9 Els lls de Ximí: Xelomit, i Haziel, i Aran, tres. Aquests eren els caps de les famílies de Ladan.
10 I els lls de Ximí: Jàhat, Zinà, i Jeuix, i Berià. Aquests eren els qua- tre lls de Ximí.
11 I Jàhat fou el primer, i Zinà, el segon; i Jeuix i Berià no tingueren gaires lls, i foren comptats com una sola família.
12 Els lls de Quehat: Amram, Ishar, Hebron, i Uziel, quatre.
13 Els lls d’Amram: Aaron i Moisès; i Aaron fou separat per ser dedicat a les coses santíssimes, ell i els seus lls per sempre, per cremar encens davant Jahveh, per servir-lo i per beneir en el seu Nom per sempre. 14 I pel que fa a Moisès, l’home de Déu, els seus lls foren comptats en la tribu de Leví.
15 Els lls de Moisès: Guerxom i Elièzer.
16 Els lls de Guerxom: Xebuel, el primer.
17 I els lls d’Elièzer: Rehabià, el primer; i Elièzer no tingué altres lls, però els lls de Rehabià foren molt nombrosos.
18 El lls d’Ishar: Xelomit, el primer. 19 Els lls d’Hebron: Jerià, el pri- mer; Amarià, el segon; Jahaziel, el tercer; i Jecamam, el quart.
20 Els lls d’Uziel: Micà, el primer; i Ixià, el segon.
21 Els lls de Merarí: Mahlí i Muixí. Els lls de Mahlí: Elazar i Quix.
23:6 Ex 6:16 23:13 Ex 28:1; He 5:4
1 Cròniques 23
22 I Elazar morí, i no tingué lls, sinó lles; i els lls de Quix, els seus germans, s’hi casaren.
23 Els lls de Muixí: Mahlí, i Éder, i Jerimot, tres.
24 Aquests foren els lls de Leví segons llurs cases pairals, els caps de famílies comptats, en el recompte dels noms, segons llurs testes, que treballaven al servei de la casa de Jahveh, de l’edat de vint anys en amunt.
25 Perquè David digué: Jahveh, el Déu d’Israel, ha donat repòs al seu poble, i habitarà a Jerusalem per sempre;
26 i també els levites, ja no hauran de portar més el tabernacle, i tots els seus atuells per al seu servei.
27 Perquè, segons les darreres pa- raules de David, ells comptaren el nombre dels lls de Leví de vint anys en amunt.
28 Perquè la seva feina era servir els lls d’Aaron en el servei de la casa de Jahveh, als atris i a les cambres, i per fer la puri cació de totes les coses santi cades, i per fer l’obra del servei de la casa de Déu;
29 i per preparar els pans de l’arranjament, i la or de farina per al present, i les coques àzimes, i el queescoualaplanxa,ielquees fregeix, i tota mesura de capacitat i d’amidar;
30 i per presentar-se cada matí a  de donar gràcies i de lloar Jahveh, i així mateix al vespre;
31 i per oferir tots els holocaustos a Jahveh els dies de descans, les llunes noves, i els temps assenya- lats, en el nombre determinat per a ells, contínuament davant de Jahveh.
32 I vetllaran per la custòdia de la tenda de la reunió, i la custòdia del santuari, i la custòdia dels lls d’Aaron, els seus germans, en el ser- vei de la casa de Jahveh.
487


   493   494   495   496   497