Page 497 - Biblia Català TBS
P. 497

amb arpes, i amb címbals; i la llis- ta dels homes per a l’obra de llur servei fou:
2 dels lls d’Assaf: Zacur, i Jossef, i Netanià, i Assarela, lls d’Assaf, sota la direcció d’Assaf, que profetitzava a les ordres del rei.
3 De Jedutun, els lls de Jedutun: Guedalià, i Serí, i Jeixaià, Haixabià, i Matitià, i Ximí, sis, sota la direcció del seu pare Jedutun, que profetitza- va amb la cítara per donar gràcies i lloar Jahveh.
4 D’Eman, els fills d’Eman: Buquiahu, Matanià, Uziel, Xubael, i Jerimot, Hananià, Hananí, Eliata, Guidalti, i Romamti-Èzer, Joixbe- caixa, Mal·loti, Otir, i Mahaziot.
5 Tots aquests eren lls d’Eman, vident del rei, segons les paraules de Déu, per exalçar el seu poder; i Déu donà a Eman catorze lls i tres lles. 6 Tots aquests estaven sota la di- recció del seu pare per al cant en la casa de Jahveh, amb címbals, arpes i cítares, per al servei de la casa de Déu, sota la direcció del rei: Assaf, i Jedutun, i Eman.
7 I el nombre d’ells, amb els seus germans instruïts en el cant de Jahveh, tots els que eren destres, foren dos-cents vuitanta-vuit.
8 I distribuïren per sorteig els torns del servei, igualment per a l’inferior com per al superior, per al mestre com per al deixeble.
9 I la primera sort sortí per a Assaf, per a Jossef; la segona, per a Guedalià, que amb els seus germans i els seus lls eren dotze;
10 la tercera, per a Zacur, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
11 la quarta, per a Serí, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
12 la cinquena, per a Netanià, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
1 Cròniques 25
13 la sisena, per a Buquiahu, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
14 la setena, per a Jessarela, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
15 la vuitena, per a Jeixaiahu, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
16 la novena, per a Matanià, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
17 la desena, per a Ximí, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze; 18 l’onzena, per a Azarel, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
19 la dotzena, per a Haixabià, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
20 la tretzena, per a Xubael, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
21 la catorzena, per a Matitià, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
22 la quinzena, per a Jerimot, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
23 la setzena, per a Hananià, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
24 la dissetena, per a Joixbecaixa, que amb els seus lls i els seus ger- mans eren dotze;
25 la divuitena, per a Hananí, que amb els seus lls i els seus germans erendotze;
26 la dinovena, per a Mal·loti, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
27 la vintena, per a Eliata, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
28 la vint-i-unena, per a Otir, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze;
29 la vint-i-dosena, per a Guidalti, que amb els seus lls i els seus ger- mans eren dotze;
489


   495   496   497   498   499