Page 498 - Biblia Català TBS
P. 498

1 Cròniques 25, 26
30 la vint-i-tresena, per a Mahaziot, que amb els seus lls i els seus ger- mans eren dotze;
31 la vint-i-quatrena, per a Romamti- Èzer, que amb els seus lls i els seus germans eren dotze.
13 I repartiren a sort cada porta, tant per als petits com per als grans, segons llurs cases pairals.
14 I la sort per a la porta oriental li tocà a Xelemià. I llançaren la sort pel seu ll Zecarià, conseller assenyat, i la seva sort li sortí al nord.
15 Per a Obed-Edom, al sud; i per als seus lls, la casa dels magatzems.
16 PeraXupimiperaHossà,a l’occident,amblaportadeXal·lèquet, al camí de la pujada; una guàrdia al costat de l’altra.
17 A l’orient, sis levites; al nord, quatre per dia; al sud, quatre per dia; i als magatzems, dos i dos;
18 al Parbar, a l’occident, quatre per a la pujada, i dos per al Parbar.
19 Aquests eren els torns dels por- ters, dels lls dels coreïtes i dels lls de Merarí.
20 I dels levites, Ahià estava encar- regat dels tresors de la casa de Déu, i dels tresors de les coses santi cades. 21 Els lls de Ladan, els lls dels guerxonites de Ladan, els caps de les cases pairals de Ladan, el guerxoni- ta, fou Jehiel.
22 Els lls de Jehiel foren Zetam i Joel, el seu germà, custodiaven els tresors de la casa de Jahveh.
23 Dels amramites, isharites, hebro- nites, uzielites,
24 i Xebuel, ll de Guerxom, ll de Moisès, era el superintendent sobre els tresors.
25 I els seus germans, per Elièzer, foren el seu ll Rehabià, i el seu ll Jeixaiahu, i el seu ll Joram, i el seu ll Zicrí, i el seu ll Xelomot.
26 Aquest Xelomot i els seus germans custodiaven tots els tresors de les coses santi cades, que havia santi - cat el rei David, i els caps de les cases pairals, i els capitans de milers i de centenars, i els capitans de l’exèrcit; 27 ho havien santi cat de les guer- res i del botí, per al manteniment de la casa de Jahveh;
26
de Córah, dels lls d’Assaf.
2 I dels lls de Meixelemià foren Zecarià, el primogènit; Jediael, el segon; Zebadià, el tercer; Jatniel, el quart;
3 Elam, el cinquè; Jehohanan, el sisè; Elioenai, el setè.
4 I els lls d’Obed-Edom foren Xemaià, el primogènit; Jehozabad, el segon; Joah, el tercer; i Sacar, el quart; i Netanel, el cinquè;
5 Ammiel, el sisè; Issacar, el setè; Peül·letai, el vuitè; perquè Déu l’ha- via beneït.
6 I el seu ll Xemaià engendrà lls que governaren les seves cases pairals, perquè ells eren homes de vàlua.
7 Els lls de Xemaià foren Otní, i Refael, i Obed, Elzabad, i els seus germans, homes valents, Elihú i Semaquià.
8 Tots aquests eren dels lls d’Obed- Edom; ells, els seus lls i els seus germans, homes de vàlua, forts per al servei, eren seixanta-dos, d’Obed-Edom.
9 I els lls i els germans de Meixelemià, homes de vàlua, eren divuit.
10 I d’Hossà, dels lls de Merarí, fou Ximrí el cap, encara que no era el primogènit, però el seu pare el constituí cap;
11 Hilquià, el segon; Tebaliahu, el tercer; Zecarià, el quart; tots els lls i els germans d’Hossà foren tretze. 12 Entre aquests es distribuïren els torns dels porters, tant els caps dels homes com els seus germans, tenien encomanat el servei de la casa de Jahveh.
26:4-5 1Cr 13:14 26:27 Js 6:19 490
Referent als torns dels porters,
dels coreïtes: Meixelemià, ll


   496   497   498   499   500