Page 499 - Biblia Català TBS
P. 499

28 i tot el que havia santi cat Samuel, el vident, i Saül, ll de Quix, i Abner, ll de Ner, i Joab, ll de Seruià: tot el que era santi cat era sota el càrrec de Xelomot i dels seus germans.
29 Dels isharites, Quenanià i els seus lls es dedicaven a la feina externa, com a o cials i jutges sobre Israel.
30 Dels hebronites, Haixabià i els seus germans, mil set-cents homes capacitats, que supervisaven Israel en la regió a l’altra banda del Jordà, a l’occident, en tots els assumptes de Jahveh, i en el servei del rei.
31 Dels hebronites, Jerià era el cap dels hebronites, per llurs generacions, per llurs pares. L’any quaranta del regnat de David cercaren i trobaren entre ells homes capacitats a Jazer de Galaad.
32 I els seus germans, dos mil set- cents homes de valor, caps de les cases pairals; i el rei David els assig- nà sobre els rubenites, i els gadites, i la mitja tribu de Manassès, en tots els assumptes de Déu, i en els assumptes del rei.
1 Cròniques 26, 27
divisió; i en la seva divisió hi havia vint-i-quatre mil homes.
5 El cap del tercer exèrcit, per al ter- cer mes, era Benaià, ll de Jehoiadà, el sacerdot principal; i en la seva divisió hi havia vint-i-quatre mil homes.
6 Aquest Benaià era un home vale- rós entre els trenta, i sobre els trenta; i el seu ll Ammizabad era en la seva divisió.
7 El quart, per al quart mes, era Assahel, germà de Joab, i després d’ell el seu ll Zebadià; i en la seva divisió hi havia vint-i-quatre mil homes.
8 El cinquè comandant, per al cin- què mes, era Xamhut, l’izraïta; i en la seva divisió hi havia vint-i-quatre mil homes.
9 El sisè, per al sisè mes, era Irà, ll d’Iqueix, de Tecoa; i en la seva divi- sió hi havia vint-i-quatre mil homes. 10 El setè, per al setè mes, era Heles, el pelonita, dels lls d’Efraïm; i en la seva divisió hi havia vint-i-quatre mil homes.
11 El vuitè, per al vuitè mes, era Sibecai, d’Huixà, de Zèrah; i en la seva divisió hi havia vint-i-quatre mil homes.
27
les cases pairals, i els capitans de milers i de centenars, i els o cials dels qui servien el rei en tot allò que es referia a les divisions de l’exèrcit, els que entraven i els que sortien cada mes, tots els mesos de l’any, cada divisió era de vint-i- quatre mil homes.
2 Al cap de la primera divisió, per al primer mes, hi havia Jaixobam, ll de Zabdiel; i hi havia en la seva divisió vint-i-quatre mil homes.
3 Era dels lls de Farés, cap de tots els comandants de l’exèrcit per al primer mes.
4 I al cap de la segona divisió, per al segon mes, hi havia Dodai, d’Ahóah; i Miclot era el comandant de la seva
I els lls d’Israel segons
llur nombre, els caps de
El novè, per al novè mes, era
12
Abièzer, l’anatotita, dels benjami-
nites; i en la seva divisió hi havia vint-i-quatre mil homes.
13 El desè, per al desè mes, era Mahrai, el netofatita, de Zèrah; i en la seva divisió hi havia vint-i-quatre mil homes.
14 L’onzè, per a l’onzè mes, era Benaià, el piratonita, dels lls d’Efraïm; i en la seva divisió hi havia vint-i-quatre mil homes.
15 El dotzè, per al dotzè mes, era Heldai, el netofatita, d’Otniel; i en la seva divisió hi havia vint-i-quatre mil homes.
16 I sobre les tribus d’Israel: com a príncep dels rubenites, Elièzer, ll de
491


   497   498   499   500   501