Page 50 - Biblia Català TBS
P. 50

Gènesi 36
4 I Adà infantà Elifaz a Esaú, Basmat infantà Reuel,
5 i Oholibamà infantà Jeuix, Jalam i Córah. Aquests foren els lls d’Esaú que li nasqueren a la terra de Canaan.
6 I Esaú prengué les seves mullers i els seus lls i les seves lles, i tota la gent de casa seva, el seu ramat i tot el seu bestiar, i totes les posses- sions que havia adquirit a la terra de Canaan, i se’n va anar cap a una terra lluny del seu germà Jacob.
7 Perquè llurs propietats eren massa abundants perquè poguessin habitar junts, i la terra on sojornaven no els podia mantenir a causa de llurs ramats. 8 I Esaú habità a la muntanya de Seïr. Esaú és Edom.
9 I aquestes foren les generacions d’Esaú, pare d’Edom, a la muntanya de Seïr.
10 Aquests foren els noms dels lls d’Esaú: Elifaz ll d’Adà, muller d’Esaú, i Reuel ll de Basmat, muller d’Esaú.
11 I els lls d’Elifaz foren Teman, Omar, Sefó, i Gatam i Quenaz.
12 I Timnà fou concubina d’Elifaz, ll d’Esaú, i infantà Amalec a Elifaz. Aquests foren els lls d’Adà muller d’Esaú.
13 I aquests foren els lls de Reuel: Nàhat i Zèrah, Xammà i Mizà. Aquests foren lls de Basmat, muller d’Esaú.
14 I aquests foren els lls d’Oholiba- mà, lla d’Anà, lla de Sibon, muller d’Esaú, i ella infantà a Esaú: Jeuix, Jalam i Córah.
15 Aquests foren els cabdills dels lls d’Esaú. Els lls d’Elifaz, primogènit d’Esaú: el cabdill Teman, el cab- dill Omar, el cabdill Sefó, el cabdill Quenaz,
16 el cabdill Córah, el cabdill Gatam, el cabdill Amalec. Aquests foren els cabdills d’Elifaz, a la terra d’Edom, aquests foren els lls d’Adà.
36:8 Dt 2:5 50
17 I aquests foren els lls de Reuel, ll d’Esaú: el cabdill Nàhat, el cabdill Zèrah, el cabdill Xammà, el cabdill Mizà. Aquests foren els cabdills de Reuel en la terra d’Edom. Aquests foren lls de Basmat, muller d’Esaú. 18 I aquests foren els lls d’Oholibamà, muller d’Esaú: el cabdill Jeuix, el cab- dill Jalam, el cabdill Córah. Aquests foren els cabdills d’Oholibamà, lla d’Anà, muller d’Esaú.
19 Aquests foren els lls d’Esaú, que és Edom, i aquests foren els seus cabdills.
20 Aquests foren els lls de Seïr, l’horita, els habitants d’aquella terra: Lotan i Xobal i Sibon i Anà
21 i Dixon i Ésser i Dixan. Aquests foren els cabdills dels horites, els lls de Seïr, a la terra d’Edom.
22 I els lls de Lotan foren Horí i Emam; i la germana de Lotan era Timnà.
23 I aquests foren els lls de Xobal: Alvan, i Manàhat, i Ebal, Xefó i Onam.
24 I aquests foren els lls de Sibon: Aià i Anà. Anà és aquell que trobà les aigües termals en el desert men- tre pasturava els ases del seu pare Sibon.
25 I aquests foren els lls d’Anà: Dixon i Oholibamà, lla d’Anà.
26 I aquests foren els lls de Dixon: Hemdan i Eixban i Itran i Queran. 27 Aquests foren els lls d’Ésser: Bilhan i Zaavan i Acan.
28 Aquests foren els lls de Dixan: Us i Aran.
29 I aquests foren els cabdills dels horites: el cabdill Lotan, el cabdill Xobal, el cabdill Sibon, el cabdill Anà, 30 el cabdill Dixon, el cabdill Ésser, el cabdill Dixan. Aquests foren els cabdills dels horites, segons llurs cabdills, en la terra de Seïr.
31 I aquests foren els reis que reg- naren a la terra d’Edom, abans que


   48   49   50   51   52