Page 500 - Biblia Català TBS
P. 500

1 Cròniques 27, 28
Zicrí; dels simeonites, Xefatià, ll de Maacà;
17 dels levites, Haixabià, ll de Quemuel; dels aaronites, Sadoc;
18 de Judà, Elihú, dels germans de David; d’Issacar, Omrí, ll de Micael; 19 de Zabuló, Ixmaià, ll d’Obadià; de Neftalí, Jerimot, ll d’Azriel;
20 dels fills d’Efraïm, Oixea, ll d’Azazià; de la mitja tribu de Manassès, Joel, ll de Pedaià;
21 de l’altra meitat de la tribu de Manassès a Galaad, Idó, ll de Zecarià; de Benjamí, Jaassiel, ll d’Abner;
22 de Dan, Azarel, ll de Jeroham. Aquests eren els comandants de les tribus d’Israel.
23 I David no féu el recompte de la gent de vint anys en avall, perquè Jahveh havia dit que multiplicaria Israel com els estels dels cels.
24 Joab, ll de Seruià, havia comen- çat a fer el recompte, però no acabà, perquè hi hagué ira contra Israel a causa d’això; i la xifra no fou anota- da en el registre de les Cròniques del rei David.
25 I Azmàvet, ll d’Adiel, supervisa- va els tresors del rei; i Jehonatan, ll d’Uzià, supervisava els graners dels camps, de les ciutats, dels pobles i de les torres.
26 I Ezrí, ll de Quelub, supervisa- va els agricultors que conreaven la terra;
27 i Ximí, de Ramà, supervisava les vinyes; i Zabdí, de Xefam, supervi- sava el fruit de les vinyes guardat en els cellers de vi;
28 i Baal-Hanan, el guederita, super- visava les oliveres i els sicòmors que hi havia a la Xefelà; i Joaix, supervi- sava els dipòsits d’oli.
29 I Xirtai, el saronita, supervisa- va el bestiar gros que pasturava a Saron; i Xafat, ll d’Adlai, sobre el bestiar gros a les valls;
30 i Obil, l’ismaelita, sobre els ca- mells; i Jehdeiahu, el meronita, sobre les someres;
31 i Jaziz, l’agarita, sobre el bestiar menut. Tots aquests eren administra- dors dels béns del rei David.
32 I Jehonatan, oncle de David, era conseller, un home assenyat, i escri- ba. I Jehiel, ll d’Hacmoní, era amb els lls del rei.
33 I Ahitófel era conseller del rei. I Huixai, l’arquita, era amic del rei.
34 I després d’Ahitófel hi havia Jehoiadà, ll de Benaià, i Abiatar. I Joab era el comandant de l’exèrcit del rei.
28I David reuní tots els caps d’Israel, els caps de les tribus, i els caps dels torns que servien al rei, i els caps dels milers, i els caps dels centenars, i els caps de totes les propietats i possessions del rei i dels seus lls, amb els funcionaris, i els valents, i tot home de vàlua, a
Jerusalem.
2 I el rei David s’aixecà dempeus, i digué: Escolteu-me, germans meus i poble meu. Jo tenia en el meu cor de construir una casa de repòs per a l’arca del pacte de Jahveh, i per a l’escambell del nostre Déu; i he proveït per a la construcció.
3 Però Déu em digué: No construi- ràs una casa per al meu Nom, per- què has estat un home de guerres, i has vessat sangs.
4 I Jahveh, el Déu d’Israel, m’ha escollit de tota la casa del meu pare per ser rei sobre Israel per sempre; perquè va escollir Judà com a diri- gent, i la casa del meu pare d’entre la casa de Judà, i d’entre els lls del meu pare li va plaure de fer-me rei sobre tot Israel,
5 i de tots els meus lls –perquè Jahveh m’ha donat molts lls–, ha escollit el meu ll Salomó perquè
27:23 Gn 15:5 27:24 1Cr 21:7 27:33 2Sa 15:12, 37 28:1 1Cr 22:6-10 28:4 1Sa 16:7-13 492


   498   499   500   501   502