Page 504 - Biblia Català TBS
P. 504

1I Salomó,  ll de David, s’enfortí en el seu reialme. I Jahveh, el seu Déu, era amb ell, i l’engrandí extraor-
dinàriament.
2 I Salomó parlà a tot Israel, als caps dels milers i dels centenars, i als jut- ges, i a tots els prínceps de tot Israel, caps de les cases pairals;
3 i Salomó, i tota l’assemblea amb ell, anaren al lloc alt que era a Gabaon, perquè allà hi havia la tenda de la reunió de Déu, que Moisès, servent de Jahveh, havia fet en el desert.
4 Tanmateix, David havia pujat l’arca de Déu de Quiriat-Jearim, al lloc que David li havia preparat, perquè li havia estès una tenda a Jerusalem.
5 I l’altar de bronze que havia fet Bessalel,  ll d’Urí,  ll d’Hur, era allà davant del tabernacle de Jahveh; i Salomó i l’assemblea anaren a con- sultar el Senyor.
6 I Salomó pujà allà, a l’altar de bronze, davant Jahveh, que era a la tenda de la reunió, i oferí sobre ell mil holocaustos.
7 Aquella nit, Déu es va aparèixer a Salomó, i li digué: Demana el que vulguis que et doni.
8 I Salomó digué a Déu: Tu vas fer amb David, el meu pare, una gran misericòrdia, i m’has fet regnar en el seu lloc.
9 Ara, Jahveh-Déu, que es com- pleixi la paraula que tu vas donar al meu pare David, perquè m’has fet regnar sobre un poble nombrós com la pols de la terra.
1:3 1Re 3:4 1:4 2Sa 6:1-7 1:5 Ex 38:1-7 496
10 Ara dóna’m saviesa i conei- xement per sortir i entrar davant d’aquest poble, perquè, ¿qui podrà jutjar aquest poble teu tan gran?
11 I Déu digué a Salomó: Com que has tingut aquest desig en el teu cor, i no has demanat riquesa, tresors, ni honor, ni la vida dels qui t’odien, ni tampoc has demanat molts dies, sinó que has demanat per a tu saviesa i coneixement per judicar el meu poble sobre el qual t’he fet regnar,
12 se’t donen la saviesa i el conei- xement, i també et donaré riquesa i tresors i honor, com no ho van tenir els reis que han estat abans que tu ni ho tindran els que vindran després de tu.
13 I Salomó tornà a Jerusalem del lloc alt que hi havia a Gabaon, de davant la tenda de la reunió, i regnà sobre Israel.
14 I Salomó aplegà carros i cava- llers, i tenia mil quatre-cents carros i dotze mil cavallers, i els posà a les ciutats dels carros, i amb el rei a Jerusalem.
15 I el rei féu abundar la plata i l’or a Jerusalem tant com les pedres, i féu abundar els cedres tant com els sicòmors que hi ha a la Xefelà.
16 I els cavalls de Salomó provenien d’Egipte i de Quevé; els mercaders del rei els compraven a Quevé al preu  xat;
17 i un carro provinent d’Egipte valia sis-cents xèquels, i un cavall, cent cinquanta; i així, per mitjà
Segon llibre de les Cròniques


   502   503   504   505   506