Page 505 - Biblia Català TBS
P. 505

d’ells, se’n venien a tots els reis dels hittites, i als reis d’Aram.
2I Salomó digué d’edi car una casa al Nom de Jahveh, i una casa per al seu regne.
2 I Salomó destinà setanta mil tra- giners, i vuitanta mil homes pi- capedrers a la muntanya, i tres mil sis-cents per supervisar-los.
3 I Salomó envià a dir a Hiram, rei de Tir: Tal com vas fer amb David, el meu pare, a qui vas enviar cedres per edi car-se una casa on habitar, fes-ho també amb mi.
4 Heus aquí, jo construeixo una casa al Nom de Jahveh, el meu Déu, per dedicar-la a ell, per cre- mar encens aromàtic davant d’ell, i tenir-hi constantment els pans de l’arranjament, i fer pujar holocaus- tos al matí i al vespre, els dies de repòs, i les llunes noves, i els temps assenyalats de Jahveh, el nostre Déu. Això serà així per sempre a Israel.
5 I la casa que jo he d’edi car serà gran, perquè el nostre Déu és més gran que tots els déus.
6 Però, ¿qui podrà construir-li una casa? Perquè els cels, i els cels dels cels, no el poden contenir. ¿I qui sóc jo per construir-li una casa, encara que només fos per cremar encens davant d’ell?
7 Ara, doncs, envia’m un home savi, que sàpiga treballar l’or, i la plata, i el bronze, i el ferro, i la porpra, i el carmesí, i el blau; i que sàpiga gravar obres de talla per col·laborar amb elssavisquetincambmiaJudàia Jerusalem, que el meu pare David va preparar.
8 I envia’m del Líban fusta de cedre, de xiprer i de sàndal, perquè jo sé que els teus servents saben tallar la fusta del Líban; i, heus aquí, els meus servents aniran amb els teus servents,
2:3-16 1Re 5:2-11 2:6 Is 66:1
2 Cròniques 1, 2
9 per proveir-me de fusta en abun- dància, perquè la casa que vull cons- truir ha de ser gran i meravellosa.
10 I heus aquí, donaré als teus ser- vents, als taladors, als qui tallen la fusta, vint mil kors de blat mòlt, i vint mil kors d’ordi, i vint mil bats de vi, i vint mil bats d’oli.
11 I Hiram, rei de Tir, respongué en un escrit, que envià a Salomó: Perquè Jahveh estima el seu poble, t’ha posat com a rei sobre ells.
12 I Hiram digué: Beneït sigui Jahveh, el Déu d’Israel, que ha fet els cels i la terra, que ha donat al rei David un  ll savi, que té seny i dis- cerniment, que construirà una casa per a Jahveh, i una casa per al seu regne.
13 I ara, he enviat un home savi que té enteniment, Hiram-Abí,
14  ll d’una dona de les  lles de Dan, i el seu pare era un home de Tir; aquest sap treballar l’or i la plata, el bronze, el ferro, la pedra i la fusta, la porpra, el blau i el lli   i el carme- sí, i gravar qualsevol obra de talla, i dissenyar qualsevol disseny que se li doni, amb els teus homes savis, i amb els homes savis del meu senyor David, el teu pare.
15 Ara, doncs, que el meu senyor enviï el blat i l’ordi, l’oli i el vi, que ha dit, als seus servents;
16 i nosaltres tallarem fusta del Líban, tanta com te’n calgui, i te la portarem amb rais per mar  ns a Jafa, i tu la pujaràs a Jerusalem.
17 I Salomó comptà tots els estran- gers, que eren a la terra d’Israel, com els havia comptat abans David, el seu pare, i se’n trobaren cent cinquanta-tres mil sis-cents;
18 i en posà setanta mil com a traginers, i vuitanta mil com a pi- capedrers a la muntanya, i tres mil sis-cents com a supervisors per fer treballar el poble.
497


   503   504   505   506   507