Page 507 - Biblia Català TBS
P. 507

hi netejaven l’holocaust; i el mar era per rentar-s’hi els sacerdots.
7 I féu els deu lampadaris d’or, d’acord amb llur forma prescrita, i els posà en el temple, cinc a la dreta i cinc a l’esquerra.
8 I féu deu taules, i les posà al tem- ple, cinc a la dreta i cinc a l’esquerra. I féu cent vasos d’or.
9 I féu l’atri dels sacerdots, i el gran pati, i les portes del pati, i recobrí les seves portes de bronze.
10 I el mar de bronze el posà al cos- tat dret de la casa, vers l’est, encarat cap al sud.
11 I Hiram féu els gibrells, i les pales i els calderets. I Hiram acabà de fer l’obra que feia per al rei Salomó, per a la casa de Déu:
12 les dues columnes, i les boles, i els capitells que eren al capdamunt de les columnes; i dues xarxes, per cobrir les dues boles dels capitells que eren sobre la superfície de les columnes;
13 i quatre-centes magranes per a les dues xarxes, dos rengles de ma- granes per a cada xarxa, per cobrir les dues boles dels capitells que eren sobre les columnes.
14 I féu les bases, i féu les conques sobre les bases;
15 i el mar únic de bronze, i els dotze bous a sota;
16 i els gibrells, i les pales, i les forquetes; i tots llurs utensilis que Hiram-Abí havia fet per al rei Salomó, per a la casa de Jahveh, eren de bronze polit.
17 El rei els fongué a la plana del Jordà, en motlles d’argila, entre Sucot i Seredà.
18 I Salomó féu tots aquests utensi- lis sense calcular el pes del bronze, a causa de la seva gran quantitat.
19 I Salomó féu tots els utensilis que eren per a la casa de Déu, i l’altar d’or, i les taules on hi havia el pa de la presentació,
5:1 1Re 7:51; 1Cr 22:14 5:2-10 1Re 8:1-9
2 Cròniques 4, 5
20 i els lampadaris d’or pur amb les seves llànties, per cremar d’acord amb la norma prescrita davant l’oracle;
21 i les  ors, i les llànties, i les es- mocadores d’or eren d’or puríssim; 22 i els ganivets, i els vasos, i les cassoletes, i els brasers, d’or pur; i les frontisses d’or de les portes de la casa interior, del Lloc Santíssim, i de les portes de la casa del temple.
5
2 Llavors Salomó reuní els ancians d’Israel, i tots els caps de les tribus, els prínceps de les cases pairals dels  lls d’Israel, a Jerusalem, per pujar l’arca del pacte de Jahveh des de la ciutat de David, que és Sió.
3 I tots els homes d’Israel es reuni- ren amb el rei en el mes setè, durant la festa.
4 I tots els ancians d’Israel vingue- ren, i els levites transportaren l’arca; 5 i pujaren l’arca, i la tenda de la reunió, i tots els utensilis del santua- ri que eren a la tenda. Els pujaren els sacerdots, els levites.
6 I el rei Salomó i tota la congrega- ció d’Israel que s’havia reunit amb ell davant l’arca, sacri caven tanta quantitat de bestiar menut i gros que no es podia comptar ni calcular a causa de la seva abundància.
7 I els sacerdots entraren l’arca del pacte de Jahveh al seu lloc, a l’oracle de la casa, al Lloc Santíssim, sota les ales dels querubins;
8 i els querubins estenien les ales sobre el lloc de l’arca, i els queru- bins cobrien l’arca i les barres pel damunt;
9 i les barres eren llargues, i els caps de les barres es veien davant de
I fou completat tot el treball que
Salomó féu per a la casa de Jahveh. I Salomó portà les coses santi cades per David, el seu pare: la plata, i l’or, i tots els utensilis, i ho diposità a la tresoreria de la casa de Déu.
499


   505   506   507   508   509