Page 511 - Biblia Català TBS
P. 511

caustos, i el greix de les ofrenes de pau; perquè l’altar de bronze que Salomó havia fet no podia contenir l’holocaust, i l’ofrena, i els greixos.
8 I en aquell mateix temps Salomó, i tot Israel amb ell, celebrà la festa durant set dies, una gran assemblea, des de l’entrada d’Hamat  ns al tor- rent d’Egipte.
9 I el vuitè dia feren un aplec solem- ne, perquè havien fet la dedicació de l’altar durant set dies, i la festa durà set dies.
10 I el dia vint-i-tres del mes setè envià el poble a les seves tendes, amb alegria i amb el cor content pel bé que Jahveh havia fet a David, i a Salomó, i al seu poble Israel.
11 I Salomó acabà la casa de Jahveh i la casa del rei. I tot el que vingué al cor de Salomó de fer en la casa de Jahveh, i en la seva pròpia casa, ho féu prosperar.
12 I Jahveh es va aparèixer a Salomó de nit, i li digué: He escoltat la teva pregària, i m’he triat aquest lloc com a casa de sacri ci.
13 Quan tanqui els cels i no hi hagi pluja, o quan mani a la llagosta de devorar la terra, o quan enviï pesta contra el meu poble,
14 si el meu poble, sobre el qual el meu Nom és invocat, ells s’humilien i preguen i cerquen el meu rostre, i es penedeixen dels seus mals ca- mins, llavors jo escoltaré des dels cels, i perdonaré llur pecat i guariré la terra d’ells.
15 Ara els meus ulls estaran oberts, i les meves orelles estaran atentes a la pregària que es faci en aquest lloc. 16 Ara, doncs, he escollit i he san- ti cat aquesta casa a   que el meu Nom sigui allà per sempre, i els meus ulls i el meu cor seran allà tots els dies.
17 I tu, si camines davant meu com el teu pare David hi va caminar, i fas
2 Cròniques 7, 8
d’acord amb tot el que t’he manat, i guardes els meus estatuts i els meus judicis,
18 llavors establiré el tron del teu regne, tal com vaig pactar amb David, el teu pare, dient: No et faltarà un home que governi sobre Israel.
19 Però si us aparteu, i abandoneu els meus estatuts i els meus mana- ments, que he posat davant vostre, i aneu a servir altres déus, i us inclineu a ells,
20 llavors els arrencaré de la meva terra que els he donat, i llançaré de davant meu aquesta casa que he san- ti cat per al meu Nom, i faré d’ella un proverbi i un escarni entre tots els pobles.
21 I aquesta casa que és excelsa, tot- hom que passi prop d’ella s’astorarà, i dirà: ¿Per quina raó ha fet Jahveh així amb aquesta terra i amb aquesta casa?
22 I respondran: Perquè han deixat Jahveh, el Déu dels seus pares, que els féu sortir de la terra d’Egipte, i s’han aferrat a d’altres déus, i s’han prostrat davant d’ells i els han servit, per això ha portat damunt d’ells tot aquest mal.
8
7:11-22 1Re 9:1-9 7:14 Is 45:19; Jm 4:10 7:21 Jr 22:8, 9 8:1-18 1Re 9:10-28 8:6 Ec 2:4
503
I s’esdevingué, al cap de vint
anys, que Salomó acabà de cons- truir la casa de Jahveh, i la seva pròpia casa.
2 I Salomó reconstruí les ciutats que Hiram havia donat a Salomó, i hi féu habitar els  lls d’Israel.
3 I Salomó anà contra Hamat-Sobà, i la conquerí.
4 I reconstruí Tadmor, al Nègueb; i totes les ciutats-magatzem que cons- truí a Hamat.
5 I reconstruí Bethoron de Dalt, i Bethoron de Baix, ciutats forti ca- des, amb muralles, portes i barres;
6 i també construí Baalat, i totes les ciutats-magatzem que Salomó tenia, i totes les ciutats per als carros, i les ciutats per a les cavalleries, i tot


   509   510   511   512   513