Page 512 - Biblia Català TBS
P. 512

2 Cròniques 8, 9
el que Salomó volgué construir a Jerusalem, i al Líban, i a tota la terra del seu domini.
7 A tot el poble que havia restat dels hittites i dels amorreus i dels perizi- tes i dels hivites i dels jebuseus, que no eren d’Israel,
8 dels  lls d’ells que havien restat a la terra després d’ells, que els  lls d’Israel no exterminaren, Salomó els imposà un tribut  ns al dia d’avui.
9 Però, als  lls d’Israel Salomó no els posà com a servents per a la seva obra, sinó que ells eren homes de guerra, i capitans dels seus o cials, i els capitans dels seus carros i els seus cavallers.
10 I aquests eren els capitans dels o cials que tenia el rei Salomó: dos-cents cinquanta, que dirigien el poble.
11 I Salomó féu pujar la  lla del Faraó de la ciutat de David a la casa que li havia construït, perquè digué: La meva muller no habitarà a la casa de David, rei d’Israel, perquè aquests llocs on ha entrat l’arca de Jahveh són sants.
12 Llavors Salomó oferí holocaustos a Jahveh sobre l’altar de Jahveh, que havia construït davant del pòrtic,
13 i el que s’havia d’oferir cada dia d’acord amb el manament de Moisès, per als dies de repòs, i per a les llunes noves, i per als temps assenyalats, tres vegades l’any: a la festa dels Àzims, i a la festa de les Setmanes, i a la festa de les Cabanes. 14 I establí, segons l’ordenament del seu pare David, els torns dels sacerdots per al seu ministeri; i dels levites sobre els seus deures, per lloar i per ministrar davant dels sa- cerdots, segons la tasca de cada dia; i els porters segons els seus torns, per a cada porta; perquè així era el manament de David, home de Déu. 15 I no s’apartaren gens, en res, del manament del rei concernent els
8:111Re7:8 8:13Nm28i29 8:141Cr24i25 504
sacerdots i els levites, i concernent els tresors.
16 I s’organitzà tota l’obra de Salomó, des del dia de la fundació de la casa de Jahveh  ns al seu acabament. La casa de Jahveh restà enllestida.
17 Llavors Salomó anà a Ession- Guèber i a Elat, a la vora del mar, a la terra d’Edom.
18 I Hiram li envià, per mitjà dels seus servents, vaixells i servents coneixedors del mar; i anaren a O r amb els servents de Salomó, i aga- faren d’allà quatre-cents cinquanta talents d’or, i els portaren al rei Salomó.
9
2 I Salomó explicà a ella totes les qüestions d’ella, i no hi hagué res encobert per a Salomó, que no li expliqués a ella.
3 I la reina de Saba veié la saviesa de Salomó, i la casa que havia cons- truït,
4 i els menjars de la seva taula, i els habitatges dels seus servents, i la dignitat dels seus ministres i la seva indumentària, i els seus copers i la seva indumentària, i el seu holo- caust que oferia a la casa de Jahveh: i restà sense alè.
5 I digué al rei: Era veritat la fama que havia escoltat a la meva terra, sobre les teves paraules i sobre la teva saviesa.
6 Però jo no vaig donar crèdit a les paraules d’ells  ns que he vingut, i els meus ulls ho han vist; i, heus aquí, no m’havien explicat ni la meitat de l’abundància de la teva
9:1-12 1Re 10:1-13; Mt 12:42
I la reina de Saba escoltà de la fama
de Salomó, i vingué a Jerusalem a provar Salomó amb preguntes difícils, amb un seguici molt nombrós, amb camells que portaven aromes, i abun- dància d’or i pedres precioses; i vingué a Salomó, i ella li parlà de tot el que hi havia en el cor d’ella.


   510   511   512   513   514