Page 515 - Biblia Català TBS
P. 515

escollits per combatre contra Israel, per restituir el regne a Roboam.
2 I la paraula de Jahveh fou adreça- da a Xemaià, home de Déu, dient:
3 Parla a Roboam, ll de Salomó, rei de Judà, i a tots els israelites de Judà i de Benjamí, dient:
4 Així diu Jahveh: No pugeu ni combateu contra els vostres ger- mans; torneu cadascú a casa seva, perquè això prové de mi. I obeïren les paraules de Jahveh, i desistiren d’anar contra Jeroboam.
5 I Roboam residia a Jerusalem, i construí ciutats forti cades a Judà.
6 I reconstruí Betlem, i Etam, i Tecoa,
7 i Betsur, i Socó, i Adul·lam,
8 i Gat, i Mareixà, i Zif,
9 i Adoraim, i Laquix, i Azecà,
10 i Sorà, i Aialon, i Hebron, que eren a Judà i a Benjamí, ciutats forti- cades.
11 I forti cà les fortaleses, i hi va posar comandants, i magatzems de queviures i d’oli i de vi;
12 i a cada ciutat hi posà escuts i llances; i les forti cà molt. I Judà i Benjamí li feien costat.
13 I els sacerdots i els levites que hi havia per tot Israel vingueren a ell de totes les seves contrades.
14 Perquè els levites abandonaren les seves terres comunals i les seves possessions, i vingueren a Judà i a Jerusalem, perquè Jeroboam i els seus lls els havien prohi- bit d’exercir com a sacerdots de Jahveh.
15 I Jeroboam constituí per a si ma- teix sacerdots per als llocs alts, i per als bocs i per als vedells que havia fet.
16 I darrere dels levites vingueren a Jerusalem gent de totes les tribus d’Israel, aquells que havien posat el seu cor a cercar Jahveh, el Déu d’Israel, per oferir sacri cis a Jahveh, el Déu de llurs pares.
11:15 1Re 12:28-31
2 Cròniques 11, 12
17 I enfortiren el regne de Judà, i reforçaren Roboam, ll de Salomó, durant tres anys, perquè durant tres anys caminaren pel camí de David i de Salomó.
18 I Roboam prengué per muller Mahalat, lla de Jerimot, ll de David, i Abihail, lla d’Eliab, ll de Jessè.
19 I li va infantar lls: Jeuix i Xemarià i Zàham.
20 I després d’ella prengué Maacà, lla d’Absalom, i li va infantar Abies i Atai i Zizà i Xelomit.
21 I Roboam estimava Maacà, lla d’Absalom, més que totes les seves mullers i les seves concubines, perquè havia pres divuit mullers i seixanta concubines; i engendrà vint-i-vuit lls i seixanta lles.
22 I Roboam posà al capdavant Abies, ll de Maacà, com a príncep entre els seus germans, perquè volia fer-lo rei.
23 I actuà amb sagacitat, i repartí tots els seus lls per totes les contra- des de Judà i de Benjamí, per totes les ciutats forti cades, i els donà abundants provisions, i els procurà moltes mullers.
12
I s’esdevingué, quan Roboam
afermà el seu regne i s’enfortí, que abandonà la llei de Jahveh, i tot Israel amb ell.
2 I s’esdevingué, l’any cinquè del rei Roboam, que Xixac, rei d’Egipte, pujà contra Jerusalem –perquè ells havien estat in dels a Jahveh–
3 amb mil dos-cents carros, i amb seixanta mil cavallers, i era incomp- table el poble que pujava amb ell d’Egipte: libis, suquites i cuixites.
4 I va prendre les ciutats forti - cades que eren a Judà, i arribà a Jerusalem.
5 I el profeta Xemaià vingué a Roboam i als prínceps de Judà que s’havien reunit a Jerusalem fugint
507


   513   514   515   516   517