Page 516 - Biblia Català TBS
P. 516

2 Cròniques 12, 13
per causa de Xixac, i els digué: Així diu Jahveh: Vosaltres m’heu aban- donat, i jo també us he abandonat a la mà de Xixac.
6 I els prínceps d’Israel i el rei s’humiliaren, i digueren: Jahveh és just.
7 I en veure Jahveh que s’havien humiliat, la paraula de Jahveh fou adreçada a Xemaià, dient: S’han humiliat, no els destruiré; i d’aquí una mica els donaré l’alliberament, i no vessaré el meu furor contra Jerusalem per mitjà de Xixac;
8 però seran servents d’ell a   que coneguin la diferència entre servir-me a mi, i servir els reialmes de les terres.
9 I Xixac, rei d’Egipte, pujà contra Jerusalem, i prengué els tresors de la casa de Jahveh, i els tresors de la casa del rei; ho agafà tot, i també agafà els escuts d’or que Salomó havia fet.
10 I el rei Roboam féu escuts de bronze en el seu lloc, i els con à a mà dels capitans dels guardians que guardaven l’entrada de la casa del rei. 11 I s’esdevenia, quan el rei entrava a la casa de Jahveh, que els guar- dians venien i se’ls emportaven, i després els tornaven a la cambra dels guardians.
12 I quan ell s’hagué humiliat, la ira de Jahveh es retirà d’ell i no el des- truí completament; i també a Judà s’esdevingueren coses bones.
13IelreiRoboamesféuforta Jerusalem i regnà, perquè Roboam tenia quaranta-dos anys quan co- mençà a regnar, i regnà disset anys a Jerusalem, la ciutat que Jahveh havia escollit de totes les tribus d’Israel per posar el seu Nom allà. I el nom de la seva mare era Naamà, l’ammonita.
14 I féu el mal, perquè no preparà el seu cor per cercar Jahveh.
15 I els fets de Roboam, els primers i els darrers, ¿no estan escrits en els Fets del profeta Xemaià, i en les Visions del vident Jedó, en el registre de les genealogies? I hi havia guerres entre Roboam i Jeroboam tots els dies.
16 I Roboam s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat a la ciutat de David. I el seu  ll Abies regnà al seu lloc.
12:9 1Re 10:16, 17 13:1 1Re 15:1-8 13:5 2Sa 7:12-16 13:6 1Re 11:26 508
13
L’any divuitè del rei Jeroboam,
Abies regnà sobre Judà.
2 Regnà tres anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Micaià,  lla d’Uriel de Guibà. I hi hagué guerra entre Abies i Jeroboam.
3 I Abies començà la guerra amb una força d’homes valerosos per a la guerra, quatre-cents mil homes esco- llits; i Jeroboam es posà en ordre de batalla contra ell amb vuit-cents mil homes escollits, forts i valerosos.
4 I Abies es posà dret sobre la muntanya de Semaraim, que és a la serralada d’Efraïm, i digué: Escolteu- me, Jeroboam i tot Israel!
5 ¿No sabeu vosaltres que Jahveh, Déu d’Israel, ha donat el regne a David sobre Israel per sempre, a ell i als seus  lls, mitjançant un pacte de sal?
6 Però Jeroboam,  ll de Nebat, ser- vent de Salomó,  ll de David, s’alçà i es rebel·là contra el seu senyor.
7 I se li van ajuntar homes desva- gats,  lls de Belial, i es van enfortir contra Roboam,  ll de Salomó, quan Roboam era encara jove i tendre de cor, i no es va enfrontar a ells.
8 I ara, vosaltres dieu d’oposar-vos al regne de Jahveh en la mà dels  lls de David, i sou una gran multi- tud, i teniu amb vosaltres els vedells d’or que Jeroboam us va fer per déus.
9 ¿No heu foragitat vosaltres els sa- cerdots de Jahveh, els  lls d’Aaron, i


   514   515   516   517   518