Page 518 - Biblia Català TBS
P. 518

2 Cròniques 14, 15
8 I Asà tenia un exèrcit de tres-cents mil homes de Judà, que portaven escut gran i llança, i dos-cents vui- tanta mil de Benjamí, que porta- ven escut petit i tibaven l’arc: tots aquests eren homes valerosos.
9 I Zèrah, el cuixita, marxà con- tra ells amb un exèrcit d’un milió d’homes, i tres-cents carros, i arribà  ns a Mareixà.
10 I Asà sortí contra ell, i s’arranja- ren en ordre de batalla a la vall de Sefata, prop de Mareixà.
11 I Asà invocà Jahveh, el seu Déu, i digué: Jahveh, per a tu és no-res d’ajudar el poderós o el qui està mancat de força. Ajuda’ns, Jahveh Déu nostre, perquè en tu con em, i en el teu Nom hem vingut contra aquesta multitud. Jahveh, tu ets el nostre Déu, que l’home no prevalgui contra tu.
12 I Jahveh colpí els cuixites davant d’Asà, i davant de Judà, i els cuixites fugiren.
13 IAsàielpoblequeeraamb ell els perseguiren  ns a Guerar; i caigueren tants cuixites que ja no es pogueren refer, perquè foren des- trossats davant Jahveh i davant del seu exèrcit. I s’endugueren un botí molt gran.
14 I colpiren totes les ciutats de les rodalies de Guerar, perquè el terror de Jahveh era damunt d’ells; i sa- quejaren totes les ciutats, perquè hi havia molt botí.
15 I també colpiren les tendes de bestiar, i s’emportaren molt bestiar menut i camells, i se’n tornaren a Jerusalem.
però si l’abandoneu, ell us abando- narà.
3 I durant molts dies Israel ha estat sense el Déu veritable, i sense sacer- dot que ensenyés, i sense llei;
4 però en la seva angoixa tornaren a Jahveh, el Déu d’Israel, i el cercaren, i ell fou trobat per ells.
5 I en aquells temps no hi havia pau per al qui anava ni per al qui venia, perquè hi havia molts torbaments sobre tots els habitants d’aquelles terres;
6 i es destruïen, nació contra nació i ciutat contra ciutat, perquè Déu els torbava amb tota mena d’adversitats.
7 I vosaltres sigueu forts, i que les vostres mans no defalleixin, perquè hi ha una recompensa per a la vostra feina.
8 I quan Asà escoltà aquestes pa- raules i la profecia del  ll d’Oded, el profeta, s’enfortí i foragità les abo- minacions de tota la terra de Judà i de Benjamí, i de les ciutats que havia pres a la muntanya d’Efraïm; i reconstruí l’altar de Jahveh que era davant del pòrtic de Jahveh.
9 I reuní tot Judà i Benjamí, i els d’Efraïm i de Manassès i de Simeó que sojornaven amb ells, perquè molts d’Israel es passaren a ell, en veure que Jahveh, el seu Déu, era amb ell.
10 I es reuniren a Jerusalem el mes tercer de l’any quinzè del regnat d’Asà.
11 I aquell mateix dia, oferiren sa- cri cis a Jahveh, del botí que havien portat: set-cents bous i set mil ove- lles.
15
2 i sortí a trobar Asà, i li digué: Escolteu-me, Asà, i tot Judà i Benjamí; Jahveh és amb vosaltres quan vosaltres esteu amb ell. I si el cerqueu, ell serà trobat per vosaltres;
14:11 1Sa 17:45 15:2 Jm 4:8; Mt 7:7, 8 510
I l’Esperit de Déu vingué sobre
Azarià,  ll d’Oded,
I feren un pacte per cercar
12
Jahveh, el Déu dels seus pares, amb totllurcoriambtotallurànima;
13 i que farien morir qualsevol, petit o gran, home o dona, que no cerqués Jahveh, el Déu d’Israel.


   516   517   518   519   520