Page 520 - Biblia Català TBS
P. 520

2 Cròniques 16, 17, 18
ses menes de compostos, artesania de perfumista; i van encendre una gran foguera en honor seu.
12 I Josafat s’anava engrandint ex- traordinàriament, i construí palaus i ciutats-magatzem a Judà,
13 i féu moltes obres a les ciutats de Judà; i tenia homes de guerra, homes valerosos, a Jerusalem.
14 I aquests foren els seus recomptes segons les seves cases pairals: els capitans dels milers de Judà eren el capità Adnà, i amb ell tres-cents mil homes valerosos;
15 i al seu costat el capità Jehohanan, i amb ell dos-cents vuitanta mil;
16 i al seu costat Amassià,  ll de Zicrí, que s’havia ofert voluntària- ment a Jahveh, i amb ell dos-cents mil homes valerosos.
17 I de Benjamí: Eliadà, un home de valor, i amb ell dos-cents mil homes armats amb arc i escut;
18 i al seu costat Jehozabad, i amb ell cent vuitanta mil homes equipats per a la guerra.
19 Aquests estaven al servei del rei, a part d’aquells que el rei havia posat a les ciutats forti cades de tot Judà.
2 I al cap d’uns quants anys baixà a veure Acab a Samaria; i Acab féu sa- cri car una gran quantitat de bestiar menut i gros per a ell i per al poble que havia vingut amb ell; i el persu- adí de pujar contra Ramot-Galaad.
3 I Acab, rei d’Israel, digué a Josafat, rei de Judà: ¿Vindràs amb mi a Ramot-Galaad? I ell li digué: Faré com tu, i el meu poble farà com el teu poble: anirem amb tu a la guerra.
4 I Josafat digué al rei d’Israel: Consulta, si us plau, avui la paraula de Jahveh.
5 I el rei d’Israel reuní els profetes, uns quatre-cents homes, i els digué: ¿Anirem a Ramot-Galaad a la guerra, o me n’haig d’abstenir? I ells digue-
17
2 I posà tropes en totes les ciutats emmurallades de Judà, i posà guar- nicions a la terra de Judà i a les ciutats d’Efraïm, que el seu pare Asà havia conquerit.
3 I Jahveh era amb Josafat, perquè caminà en els primers camins del seu pare David, i no cercà els Baals; 4 perquè cercava el Déu del seu pare, i caminava en els seus ma- naments, i no pas segons les obres d’Israel.
5 I Jahveh afermà el regne en la seva mà, i tot Judà donà el tribut a Josafat, i tingué molta riquesa i honor.
6 I s’encoratjà en els camins de Jahveh, i encara suprimí els llocs alts i els arbres sagrats de Judà.
7 I l’any tercer del seu regnat envià els seus caps Benhail, i Obadià, i Zecarià, i Netanel i Micaià a instruir les ciutats de Judà;
8 i amb ells els levites Xemaià, i Netanià, i Zebadià, i Assahel, i Xemiramot, i Jehonatan, i Adonies, i Tobià, i Tobadonià, els levites; i amb ells Elixamà i Jehoram, els sacerdots.
9 I instruïen en la zona de Judà, i portaven el llibre de la Llei de Jahveh amb ells, i recorrien totes les ciutats de Judà, i instruïen el poble.
10 I el temor de Jahveh era sobre tots els regnes d’aquelles terres del voltant de Judà, i no feien guerra contra Josafat.
11 I alguns dels  listeus portaven a Josafat un tribut, i la plata de l’impost; també els àrabs li portaven bestiar: set mil set-cents moltons i set mil set-cents bocs.
17:1 1Re 15:24 18:2-34 1Re 22:2-35 512
I el seu  ll Josafat regnà al seu
lloc, i s’enfortí contra Israel.
18
I Josafat tingué riquesa i honor
en abundància, i s’emparentà amb Acab.


   518   519   520   521   522