Page 522 - Biblia Català TBS
P. 522

2 Cròniques 18, 19
vernador de la ciutat, i a Joaix,  ll del rei;
26 i direu: Així diu el rei: Poseu aquest en la casa d’empresonament, i feu-li menjar pa d’angoixa i aigua d’angoixa,  ns que jo torni en pau. 27 I Micàiehu digué: Si aconseguei- xes de tornar en pau, Jahveh no haurà parlat per mi. I també digué: Escolteu-ho, tots els pobles!
28 I el rei d’Israel pujà amb Josafat, rei de Judà, a Ramot-Galaad.
29 I el rei d’Israel digué a Josafat: Jo em disfressaré, i aniré a la batalla; i tu, posa’t els teus vestits. I el rei d’Israel es disfressà, i anaren a la batalla.
30 I el rei d’Aram ordenà als co- mandants dels carros que tenia amb ell, dient: No combateu amb petit ni gran, sinó amb el rei d’Israel sola- ment.
31 I s’esdevingué, quan els coman- dants dels carros veieren Josafat, que ells digueren: Ben segur que aquest és el rei d’Israel. I l’encercla- ren per atacar-lo; però Josafat cridà auxili, i Jahveh l’ajudà, i Déu els persuadí d’allunyar-se d’ell.
32 I s’esdevingué que, quan els co- mandants dels carros veieren que no era el rei d’Israel, deixaren de perseguir-lo.
33 I un home tibà l’arc a l’atzar, i ferí el rei d’Israel entre les juntures i la cota de malla, i digué al seu carre- ter: Gira, i treu-me del camp, perquè estic ferit.
34 I la batalla s’endurí aquell dia, i el rei d’Israel es mantingué dret dalt del carro enfront dels arameus, i morí al vespre, en pondre’s el sol.
19I Josafat, rei de Judà, tornà en pau a casa seva, a Jerusalem.
2 I el vident Jehú,  ll d’Hananí, sortí a trobar-lo, i digué al rei Josafat: ¿Ajudes el malvat, i estimes aquells
que odien Jahveh? I en això tens contra tu la ira de part de Jahveh.
3 Malgrat això, s’han trobat amb tu coses bones, perquè has eliminat els Aixerot del país, i has preparat el teu cor per cercar Déu.
4 I Josafat habità a Jerusalem, i anava i venia entre el poble, des de Beerxeba  ns a la muntanya d’Efraïm, i els féu tornar a Jahveh, el Déu de llurs pares.
5 I establí jutges a la terra en totes les ciutats forti cades de Judà, ciutat a ciutat.
6 I digué als jutges: Vigileu el que feu, perquè jutgeu no pas per a l’home sinó per a Jahveh, que és amb vosaltres quan pronuncieu la sentència al judici.
7 Ara, doncs, que el temor de Jahveh sigui sobre vosaltres: obser- veu, i feu, perquè en Jahveh, el nostre Déu, no hi ha iniquitat ni acceptació de persones, ni acceptació de suborns.
8 I Josafat establí també a Jerusalem alguns dels levites i sacerdots, i alguns dels caps de les cases pairals d’Israel, per al judici de Jahveh i per al plet. I se’n tornaren a Jerusalem. 9 I els encarregà dient: Així ho fareu, en el temor de Jahveh, amb  delitat i amb un cor íntegre.
10 I qualsevol plet que vingui a vosaltres dels vostres germans que habiten en llurs ciutats, entre sang i sang, entre llei i manament, estatuts i ordenances, els advertireu a   que no es facin culpables davant Jahveh, i vingui la ira sobre vosaltres i sobre els vostres germans. Així ho fareu, i no sereu culpables.
11 I, heus aquí, Amarià, el sacer- dot principal, serà supervisor sobre vosaltres en tots els assumptes de Jahveh; i Zebadià,  ll d’Ixmael, prín- cep de la casa de Judà, estarà al
514


   520   521   522   523   524