Page 524 - Biblia Català TBS
P. 524

2 Cròniques 20, 21
quan sortien, Josafat s’aturà, i digué: Escolteu-me, Judà, i habitants de Jerusalem, con eu en Jahveh, el vostre Déu, i estareu segurs; con eu en els seus profetes, i prosperareu. 21 I consultà amb el poble, i en de- signà alguns que cantessin a Jahveh, i glori quessin l’esplendor de la Santedat; i dient, quan sortien davant l’exèrcit: Doneu gràcies a Jahveh, perquè la seva misericòrdia és eterna. 22 I al moment que començaren les aclamacions de goig i les lloances, Jahveh posà emboscades contra els  lls d’Ammon, de Moab i de la muntanya de Seïr que venien contra Judà, i foren derrotats.
23 I els  lls d’Ammon i de Moab s’aixecaren contra els habitants de la muntanya de Seïr per exterminar-los i destruir-los; i quan acabaren amb els habitants de Seïr, cadascú ajudà a destruir els altres.
24 I quan Judà arribà a la torre del vigilant cap al desert, es giraren vers aquella multitud; i, heus aquí, eren cadàvers estesos per terra, i no s’escapà ningú.
25 I vingué Josafat i el seu poble a espoliar llur botí, i trobaren en ells abundants pertinences, i els ca- dàvers i objectes valuosos, i arre- plegaren tant de botí que no se’l podien endur, i s’estigueren tres dies emportant-se el botí, perquè era molt abundant.
26 I el quart dia es reuniren a la vall de Beracà, perquè allà beneïren Jahveh; per això anomenaren el nom d’aquell lloc la vall de Beracà,  ns al dia d’avui.
27 I tornaren tots els homes de Judà i de Jerusalem, amb Josafat al cap- davant d’ells, i tornaren a Jerusalem amb goig, perquè Jahveh els havia fet alegrar per haver vençut llurs enemics. 28 I vingueren a Jerusalem, a la casa de Jahveh, amb arpes i amb cítares i amb trompetes.
20:21 1Cr 16:29 516
29 I el temor de Déu s’apoderà de tots els regnes d’aquelles ter- res, quan escoltaren que Jahveh havia combatut contra els enemics d’Israel.
30 I el regne de Josafat restà tran- quil, i el seu Déu li donà repòs al voltant.
31 I Josafat regnà sobre Judà. Tenia trenta-cinc anys quan començà a regnar; i regnà vint-i-cinc anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Azubà,  lla de Xilhí.
32 I anà pel camí del seu pare Asà, i no se’n desvià: féu el que és recte als ulls de Jahveh.
33 Malgrat això, no es tragueren els llocs alts, perquè el poble encara no havia preparat el seu cor per cercar el Déu dels seus pares.
34 I el restant dels fets de Josafat, els primers i els darrers, heus aquí, estan escrits en les Cròniques de Jehú,  ll d’Hananí, que ha estat mencionat en el llibre dels Reis d’Israel.
35 I després d’això Josafat, rei de Judà, s’alià amb Ahazià, rei d’Israel, el qual obrava impíament.
36 I s’alià amb ell per fer vaixells per anar a Tarsis, i fabricaren els vaixells a Ession-Guèber.
37 I Elièzer,  ll de Dodavahu, de Mereixà, profetitzà contra Josafat, dient: Per haver-te aliat amb Ahazià, Jahveh ha destruït les teves obres. I els vaixells s’estavellaren, i no po- gueren anar a Tarsis.
21I Josafat s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat amb els seus pares a la ciutat de David. I el seu  ll Jehoram regnà al seu lloc. 2 I els seus germans,  lls de Josafat, eren Azarià, i Jehiel, i Zecarià, i Azarià, i Micael, i Xefatià; tots aquests
eren  lls de Josafat, rei d’Israel.


   522   523   524   525   526