Page 525 - Biblia Català TBS
P. 525

3 I el seu pare els donà molts pre- sents de plata i d’or, i coses valuoses, a més de ciutats forti cades a Judà; però el regne el donà a Jehoram, perquè ell era el primogènit.
4 I Jehoram prengué possessió del regne del seu pare; i quan es féu fort, matà tots els seus germans amb l’es- pasa, i també alguns dels dirigents d’Israel.
5 Jehoram tenia trenta-dos anys quan començà a regnar, i regnà vuit anys a Jerusalem.
6 I anà pel camí dels reis d’Israel, tal com havia fet la casa d’Acab, perquè una lla d’Acab fou la seva muller, i féu el mal als ulls de Jahveh.
7 Però Jahveh no va voler des- truir la casa de David, per raó del pacte que ell havia fet amb David, i d’acord amb el que ell havia promès, de donar-li una llàntia per a ell i per al seus lls tots els dies.
8 Al seu temps, Edom es rebel·là contra la dominació de Judà, i esta- bliren un rei sobre ells.
9 I Jehoram passà amb els seus capitans i tots els carros amb ell; i s’esdevingué que ell s’aixecà durant la nit, i colpí Edom, que l’havia en- cerclat, i els comandants dels carros. 10 I Edom es rebel·là contra la do- minació de Judà ns a aquest dia. I Libnà també es rebel·là en aquell temps contra la seva dominació, perquè havia deixat Jahveh, el Déu dels seus pares.
11 També establí llocs alts a les muntanyes de Judà, i féu fornicar els habitants de Jerusalem, i féu desviar Judà.
12 I li arribà un escrit del profeta Elies, que deia: Així diu Jahveh, el Déu del teu pare David: Atès que no has cami- nat pels camins del teu pare Josafat, ni pels camins d’Asà, rei de Judà,
21:3 2Re 8:16 21:6 2Cr 18:1 21:7 2Sa 7:12, 13 22:2 2Cr 21:6
2 Cròniques 21, 22
13 sinó que has caminat pel camí dels reis d’Israel, i has fet fornicar Judà i els habitants de Jerusalem, com fornicà la casa d’Acab, i també has matat els teus germans, la casa del teu pare, que eren millors que tu, 14 heus aquí, Jahveh colpirà el teu poble amb un gran agell, i els teus lls, i les teves mullers i tots els teus béns;
15 i tu patiràs greus malalties, una afecció a les teves entranyes, ns que les teves entranyes et sortiran a causa de la malaltia, dies sobre dies.
16 I Jahveh incità contra Jehoram l’esperit dels listeus i dels àrabs que eren al costat dels cuixites;
17 i pujaren contra Judà, i l’envaïren, i prengueren tots els béns que troba- ren a la casa del rei, i també els seus lls i les seves mullers; i no li restà cap ll llevat de Jehoahaz, el més petit dels seus lls.
18 I després de tot això, Jahveh el colpí en les seves entranyes amb una malaltia incurable.
19 I s’esdevingué, passant els dies, que al cap de dos anys, les entranyes li sortiren a fora a causa de la seva malaltia, i morí en malalties dolen- tes. I el seu poble no li va encendre cap foguera, com la foguera que feien pels seus pares.
20 Tenia trenta-dos anys quan co- mençà a regnar, i regnà vuit anys a Jerusalem, i marxà sense ser lamen- tat. I fou sepultat a la ciutat de David, però no als sepulcres dels reis.
22
I els habitants de Jerusalem
proclamaren rei en lloc seu Ahazià, el seu ll petit, perquè l’escamot que entrà amb els àrabs al campament havia matat tots els més grans. I regnà Ahazià, ll de Jehoram, rei de Judà.
2 Ahazià tenia quaranta-dos anys quan començà a regnar, i regnà un
21:8 Gn 27:40; 2Sa 8:14 22:1-6 2Re 8:24-29 517


   523   524   525   526   527