Page 526 - Biblia Català TBS
P. 526

2 Cròniques 22, 23
any a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Atalia, lla d’Omrí.
3 I ell també anà pels camins de la casa d’Acab, perquè la seva mare era la seva consellera per fer el mal.
4 I féu el mal als ulls de Jahveh, com la casa d’Acab, perquè ells foren els seus consellers després de la mort del seu pare, per a destrucció per a ell.
5 També seguí llur consell, i anà amb Joram, ll d’Acab, rei d’Israel, a lluitar contra Hazael, rei d’Aram, a Ramot-Galaad; i els arameus colpi- ren Joram,
6 i hagué de tornar a Jizreel per fer-se curar les ferides que li havien fet a Ramà quan lluitava contra Hazael, rei d’Aram. I Ahazià, ll de Jehoram, rei de Judà, baixà a veure Joram, ll d’Acab, a Jizreel, perquè estava malalt.
7 I Déu havia decretat la destruc- ció d’Ahazià quan vingué a Joram, perquè quan hi arribà sortí amb Jehoram contra Jehú, ll de Nimxí, el qual Jahveh havia ungit per exter- minar la casa d’Acab.
8 I s’esdevingué, quan Jehú executa- va la sentència contra la casa d’Acab, que trobà els prínceps de Judà i els lls dels germans d’Ahazià, que ser- vien Ahazià, i els matà.
9 I cercà Ahazià –que estava amagat a Samaria–, i el capturaren, i el portaren a Jehú, i el mataren; i el sepultaren, perquè deien: Era ll de Josafat, el qual cercà Jahveh amb tot el seu cor. I no hi hagué ningú de la casa d’Ahazià que pogués retenir el regne.
10 I Atalia, mare d’Ahazià, en veure que el seu ll era mort, s’aixecà, i destruí tota la descendència reial de la casa de Judà.
11 Però Jehoixabat, lla del rei, agafà Joaix, ll d’Ahazià, i se’l va endur d’amagat d’entre els lls del rei que
estaven matant, i l’amagà, a ell i la seva dida, a la cambra dels llits. I Jehoixabat, lla del rei Jehoram, muller del sacerdot Jehoiadà –perquè ella era germana d’Ahazià–, l’amagà de la presència d’Atalia, i ella no el matà.
12 I estigué amagat amb ells sis anys a la casa de Déu; i Atalia regnava al país.
Però l’any setè, Jehoiadà s’en-
fortí i agafà els capitans dels centenars: Azarià, ll de Joram, i Ixmael, ll de Jehohanan, i Azarià, ll d’Obed, i Maasseià, ll d’Adaià, i Elixaifat, ll de Zicrí, i ells feren un pacte amb ell.
2 I voltaren Judà, i reuniren els levites de totes les ciutats de Judà, i els caps de les cases pairals d’Israel, i vingueren a Jerusalem.
3 I tota l’assemblea féu un pacte ambelrei,enlacasadeDéu.I Jehoiadà els digué: Heus aquí que el ll del rei regnarà, tal com Jahveh va parlar referent als lls de David.
4 Això és el que fareu: Un terç de vosaltres, el que entra el dissabte, dels sacerdots i dels levites, fareu de porters als llindars;
5 iunterçalacasadelrei,iun terç a la porta del Fonament; i tot el poble estarà als atris de la casa de Jahveh.
6 Que ningú no entri a la casa de Jahveh, llevat dels sacerdots i dels levites que ministren; aquests, que entrin, perquè ells estan consagrats; i tot el poble guardarà el precepte de Jahveh.
7 I els levites envoltaran el rei tot a l’entorn, cadascú amb les seves armes a la mà; i si algú altre entra a la casa, que mori; i vosaltres sigueu amb el rei quan entri i quan surti.
8 I els levites i tot Judà feren d’acord amb tot el que el sacerdot Jehoiadà
22:10-24:1 2Re 11:1-21 23:3 2Sa 7:12-16 23:8 1Cr 24 i 25 518
23


   524   525   526   527   528