Page 527 - Biblia Català TBS
P. 527

havia manat, i cadascú agafà el seus homes, els que entraven el dissabte, amb els que sortien el dissabte, per- què el sacerdot Jehoiadà no deixà marxar els torns dels levites.
9 I el sacerdot Jehoiadà donà als capitans dels centenars les llances i els escuts grans i petits del rei David, que eren a la casa de Déu.
10 I situà tot el poble, cadascú amb la seva arma a la mà, des del costat dret de la casa  ns al costat esquerre de la casa, vora l’altar i vora la casa, al voltant del rei.
11 I feren sortir el  ll del rei, i li posa- ren la diadema i el testimoni, i el pro- clamaren rei; i Jehoiadà i els seus  lls el van ungir, i digueren: Visca el rei!
12 I Atalia escoltà la veu del poble corrent i lloant el rei, i vingué al poble, a la casa de Jahveh;
13 i mirà i, heus aquí, el rei era dret vora la seva columna, a l’entrada, i els capitans i els trompeters al cos- tat del rei, i tot el poble de la terra s’alegrava i tocava trompetes, i els cantors amb els instruments per als càntics, i els instructors per dirigir la lloança. I Atalia s’esquinçà els vestits, i digué: Conspiració, conspi- ració!
14 I el sacerdot Jehoiadà féu sor- tir els capitans dels centenars, els o cials de l’exèrcit, i els digué: Traieu-la fora de la casa, d’entre els rengles de la guàrdia, i aquell que la segueixi mateu-lo amb l’espasa. Perquè el sacerdot havia dit: No la mateu dins de la casa de Jahveh.
15 I la van agafar, i quan ella arribà a la casa del rei per l’entrada del portal dels cavalls, la mataren allà.
16 I Jehoiadà féu un pacte entre ell i tot el poble i el rei per ésser el poble de Jahveh.
17 Itotelpobleanàalacasade Baal, i la va enderrocar; i enderro-
24:1-14 2Re 11:21-12:15 24:6 Ex 30:12-16
2 Cròniques 23, 24
caren els seus altars i les seves imat- ges, i mataren Mattan, el sacerdot de Baal, davant dels altars.
18 I Jehoiadà encarregà la super- visió de la casa de Jahveh a la mà dels sacerdots, els levites, que David havia distribuït en torns sobre la casa de Jahveh per oferir holocaus- tos a Jahveh, com està escrit en la Llei de Moisès, amb alegria i amb càntic, com fou ordenat per mitjà de David.
19 I establí els porters a les portes delacasadeJahveh,a quenohi entrés ningú impur per qualsevol motiu.
20 I prengué els capitans dels cente- nars, i els dirigents principals, i els governants del poble, i tot el poble de la terra, i el rei baixà de la casa de Jahveh, i vingueren a la casa del rei per la porta superior, i feren seure el rei sobre el tron reial.
21 I tot el poble de la terra s’alegrà, i la ciutat restà tranquil·la, després que mataren Atalia amb l’espasa.
24
Joaix tenia set anys quan co-
mençà a regnar, i regnà qua- ranta anys a Jerusalem; i el nom de la seva mare era Sibià, de Beerxeba. 2 I Joaix féu allò recte als ulls de Jahveh, tots els dies del sacerdot Jehoiadà.
3 I Jehoiadà prengué per a ell dues mullers, i engendrà  lls i  lles.
4 I s’esdevingué, després d’això, que Joaix es proposà en el cor de restaurar la casa de Jahveh.
5 I reuní els sacerdots i els levites, i els digué: Sortiu per les ciutats de Judà, i recolliu de tot Israel diners per reparar, any rere any, la casa del vostre Déu; i, vosaltres, sigueu diligents en aquest assumpte. Però els levites no foren diligents.
6 I el rei cridà Jehoiadà, el cap, i li digué: ¿Per quin motiu no has exigit als levites que portin de Judà i de Jerusalem la contribució que ordenà
519


   525   526   527   528   529