Page 528 - Biblia Català TBS
P. 528

2 Cròniques 24
Moisès, servent de Jahveh, i de l’assemblea d’Israel, per a la tenda del testimoni?
7 Perquè la malvada Atalia i els seus  lls havien destrossat la casa de Déu, i també havien fet servir per als Baals totes les coses consagrades a la casa de Jahveh.
8 I el rei manà que fessin una caixa, i la posaren fora, al portal de la casa de Jahveh.
9 I pregonaren per Judà i per Jerusalem que portessin a Jahveh la contribució que Moisès, servent de Déu, manà a Israel en el desert.
10 I tots els dirigents i tot el poble s’alegraren, i portaven la contribució i la  caven a la caixa,  ns que fou complert.
11 I s’esdevenia que, quan els le- vites havien de portar la caixa per a la inspecció reial, i quan veien que hi havia molts diners, venia el secretari del rei i el prefecte del sa- cerdot principal i buidaven la caixa, i l’agafaven i la tornaven al seu lloc. Feien això cada dia, i recaptaren molts diners.
12 I el rei i Jehoiadà els donaven als que feien l’obra de la casa de Jahveh; i aquests llogaven picape- drers i fusters per restaurar la casa de Jahveh, i també ferrers i fonedors de bronze per reparar la casa de Jahveh.
13 I els que feien l’obra treballaven, i l’obra de restauració progressava en llur mà; i van reconstruir la casa de Déu segons la seva proporció, i la consolidaren.
14 I quan hagueren acabat, portaren davant del rei i de Jehoiadà la resta dels diners, i en feren atuells per a la casa de Jahveh, atuells per al servei i per a les ofrenes, i cassoletes, atuells d’or i de plata. I ells oferien contínuament holocaustos a la casa de Jahveh, tots els dies de Jehoiadà.
24:21 Mt 23:35 24:22 2Cr 23 24:24 Dt 32:30 520
15 I Jehoiadà era vell i ple de dies, i morí; tenia cent-trenta anys quan morí,
16 i el sepultaren a la ciutat de David amb els reis, perquè havia obrat bé a Israel, i amb Déu i la casa d’ell.
17 I després de la mort de Jehoiadà, els dirigents de Judà vingueren i es prosternaren davant del rei; llavors el rei els escoltà.
18 I abandonaren la casa de Jahveh, el Déu dels seus pares, i serviren els arbres sagrats i els ídols; i la ira vin- gué sobre Judà i Jerusalem a causa d’aquest llur pecat.
19 I Déu els envià profetes, per fer- los tornar a Jahveh, i ells testi caren contra ells, però ells no pararen l’orella.
20 I l’Esperit de Déu revestí Zacaries,  ll del sacerdot Jehoiadà, i es posà dret per damunt del poble, i els digué: Així diu Déu: Per què trans- grediu els manaments de Jahveh i no prospereu? Perquè heu abando- nat Jahveh, ell us ha abandonat a vosaltres.
21 I ells conspiraren contra ell, i el van apedregar per ordre del rei, a l’atri de la casa de Jahveh.
22 I el rei Joaix no recordà la mi- sericòrdia que el seu pare, Jehoiadà, havia fet amb ell, i matà el seu  ll; i digué en morir: Que Jahveh ho vegi, i te’n demani comptes.
23 I s’esdevingué, al cap d’un any, que l’exèrcit d’Aram pujà contra ell, i vingueren a Judà i a Jerusalem, i exterminaren d’entre el poble tots els dirigents del poble, i enviaren tot el seu botí al rei de Damasc.
24 Perquè l’exèrcit d’Aram vingué amb pocs homes, i Jahveh lliurà a la seva mà un exèrcit molt nombrós, perquè havien abandonat Jahveh, el Déu dels seus pares. I els arameus executaren les sentències contra Joaix.


   526   527   528   529   530