Page 530 - Biblia Català TBS
P. 530

2 Cròniques 25, 26
nat conseller del rei? Acaba. Per què vols que et matin? I el profeta acabà, i digué: Jo sé que Déu ha resolt de destruir-te, perquè has fet això, i no has escoltat el meu consell.
17 I Amasies, rei de Judà, es féu aconsellar, i envià a dir a Jehoaix, ll de Joahaz, ll de Jehú, rei d’Israel: Vine, que ens veurem les cares!
18 I Jehoaix, rei d’Israel, envià a dir a Amasies, rei de Judà: El card que hi ha al Líban envià a dir al cedre que hi ha al Líban: Dóna la teva lla al meu ll per muller; i una bèstia salvatge que era al Líban passà, i trepitjà el card.
19 Has dit: Heus aquí, he vençut Edom, i el teu cor s’ha ensuperbit per gloriar-te’n. Ara resta a casa teva. Per què vols embolicar-te amb el mal, i caure tu, i Judà amb tu?
20 Però Amasies no volgué escol- tar, perquè allò venia de Déu, a  de lliurar-los a la mà de llurs ene- mics, perquè havien cercat els déus d’Edom.
21 I Jehoaix, rei d’Israel, pujà. I ell i Amasies, rei de Judà, es veieren les cares a Betxèmeix, que pertany a Judà.
22 I Judà fou derrotat davant d’Israel, i cadascú fugí a la seva tenda.
23 I Jehoaix, rei d’Israel, atrapà Amasies, rei de Judà, ll de Joaix, ll de Jehoahaz, a Betxèmeix; i el portà a Jerusalem, i enderrocà quatre-centes colzades de la muralla de Jerusalem, des de la porta d’Efraïm ns a la porta de l’Angle.
24 I agafà tot l’or i la plata, i tots els objectes que es trobaven a la casa de Déu, amb d’Obed-Edom, i els tresors de la casa del rei, i també prengué ostatges, i tornà a Samaria.
25 I Amasies, ll de Joaix, rei de Judà, visqué quinze anys després de
26:1 2Re 15:1 522
la mort de Jehoaix, ll de Jehoahaz, rei d’Israel.
26 I la resta dels fets d’Amasies, els primers i els darrers, heus aquí ¿no estan escrits en el llibre dels Reis de Judà i d’Israel?
27 I des del temps que Amasies s’apartà de darrere Jahveh, feren una conspiració contra ell a Jerusalem, i fugí a Laquix, però el perseguiren ns a Laquix, i allà el mataren.
28 I el transportaren sobre els ca- valls, i el sepultaren amb els seus pares, a la ciutat de Judà.
26
I tot el poble de Judà va
prendre Ozies, que tenia setze anys, i el proclamaren rei en lloc del seu pare Amasies.
2 Aquest reconstruí Elat, i la retornà a Judà, després que el rei s’adormís amb els seus pares.
3 Ozies tenia setze anys quan co- mençà a regnar, i regnà cinquanta-dos anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Jecolià, de Jerusalem.
4 I féu el que és recte als ulls de Jahveh, segons tot el que el seu pare Amasies havia fet.
5 I s’aplicà a cercar Déu en els dies de Zecarià, que era entès en visions de Déu; i en els dies que cercà Jahveh, Déu el féu prosperar.
6 I sortí, i féu guerra contra els lis- teus, i enderrocà la muralla de Gat, i la muralla de Jabné, i la muralla d’Asdod; i construí ciutats al voltant d’Asdod, i entre els listeus.
7 I Déu l’ajudà contra els listeus, i contra els àrabs que habitaven a Gurbaal, i contra els meünites.
8 I els ammonites donaven un tribut a Ozies; i la seva anomenada arri- bà ns a l’entrada d’Egipte, perquè s’enfortí extraordinàriament.
9 I Ozies construí torres a Jerusalem, vora el portal de l’Angle, i vora el


   528   529   530   531   532