Page 535 - Biblia Català TBS
P. 535

i amb els instruments de David, rei d’Israel.
28 I tota la congregació adorava, i els cantors cantaven, i feien sonar les trompetes; tot això  ns a aca- bar-se l’holocaust.
29 I en acabar-se l’oferiment, el rei i tots aquells que eren amb ell es prosternaren i adoraren.
30 I el rei Ezequies i els prínceps digueren als levites que lloessin Jahveh amb les paraules de David i d’Assaf, el vident; i ells lloaren amb goig, i es prosternaren i adoraren.
31 I Ezequies respongué, i digué: Ara us heu consagrat a Jahveh; atanseu-vos, i porteu sacri cis i ac- cions de gràcies a la casa de Jahveh. I la congregació portà sacri cis i ac- cions de gràcies, i tots els que tenien un cor disposat, holocaustos.
32 I el nombre dels holocaustos que la congregació portà fou setanta bous, cent moltons, dos-cents anyells; tots aquests en holocaust a Jahveh.
33 I les coses consagrades foren sis- cents bous i tres mil ovelles.
34 Però no hi havia prou sacer- dots, i no pogueren escorxar tots els holocaustos: i els levites, els seus germans, els ajudaren  ns a l’acabament d’aquesta feina, i  ns que els sacerdots se santi caren, ja que els levites foren més rectes de cor per santi car-se que els sacer- dots.
35 I també l’holocaust era abun- dant, amb el greix dels sacri cis de pau i amb les libacions per a cada holocaust. I el servei de la casa de Jahveh fou establert.
36 I Ezequies i tot el poble s’alegraren, perquè Déu havia prepa- rat el poble, perquè aquell assumpte s’havia aconseguit amb promptitud.
30
2 Cròniques 29, 30
criure cartes a Efraïm i a Manassès, que vinguessin a la casa de Jahveh a Jerusalem, a celebrar la Pasqua de Jahveh, el Déu d’Israel.
2 I el rei s’aconsellà amb el seus prohoms i amb tota la congregació a Jerusalem, per celebrar la Pasqua el mes segon;
3 ja que no l’havien pogut fer al seu temps, perquè no hi havia prou sacerdots santi cats, i el poble no s’havia aplegat a Jerusalem.
4 I la decisió semblà encertada als ulls del rei, i als ulls de tota la con- gregació,
5 i determinaren això: de proclamar per tot Israel, des de Beerxeba  ns a Dan, que vinguessin a celebrar la Pasqua de Jahveh, el Déu d’Israel, a Jerusalem, perquè feia molt de temps que no s’havia celebrat tal com està escrit.
6 I els correus anaren amb cartes de part del rei i dels seus prohoms per tot Israel i Judà, i segons el ma- nament del rei, dient: Fills d’Israel, torneu a Jahveh, el Déu d’Abraham, d’Isaac i d’Israel, i ell tornarà al romanent de vosaltres, que s’ha es- capat de la mà dels reis d’Assíria.
7 I no sigueu com els vostres pares i com els vostres germans, que van transgredir contra Jahveh, el Déu de llurs pares, i ell els va lliurar a l’esbalaïment, com veieu.
8 Ara no enduriu el vostre bescoll com els vostres pares: doneu la mà a Jahveh, i veniu al seu santuari, que ell ha santi cat per sempre, i serviu Jahveh, el vostre Déu, i la seva ira encesa s’apartarà de vosaltres.
9 Perquè quan torneu a Jahveh, els vostres germans i els vostres  lls trobaran misericòrdia davant llurs capturadors, i tornaran a aquesta terra, perquè Jahveh el vostre Déu és misericordiós i compassiu, i ell no apartarà el seu rostre de vosaltres, si torneu a ell.
I Ezequies envià a dir a tot Israel i Judà, i també va es-
29:30 Ps 100:2; 95:6 30:2 Nm 9:3, 10, 11
527


   533   534   535   536   537