Page 536 - Biblia Català TBS
P. 536

2 Cròniques 30, 31
10 I els correus passaven de ciutat en ciutat per la terra d’Efraïm i Manassès,  ns a Zabuló: però es reien d’ells, i se’n burlaven.
11 Malgrat això, alguns homes d’Aser, i de Manassès, i de Zabuló s’humiliaren, i vingueren a Jeru- salem.
12 També la mà de Déu era a Judà per donar-los un sol cor, per complir el manament del rei i dels dirigents, segons la prescripció de Jahveh.
13 I es reuní a Jerusalem molta gent, per celebrar la festa dels Àzims el mes segon, una congregació molt nombrosa.
14 I s’aixecaren i tragueren els altars que hi havia a Jerusalem, i trague- ren tots els altars on es cremava encens, i els llançaren al torrent de Cedró.
15 I sacri caren la Pasqua el catorzè del mes segon, i els sacerdots i els levites s’avergonyiren, i es van santi-  car, i portaren holocaustos a la casa de Jahveh.
16 I s’estigueren en el seu lloc se- gons llur ordenança, segons la Llei de Moisès, home de Déu; els sacer- dots aspergiren la sang que rebien de la mà dels levites,
17 perquè n’hi havia molts a la con- gregació que no s’havien santi cat, i els levites s’encarregaven d’immolar les víctimes pasquals per tot aquell que no estava net, per santi car-los a Jahveh.
18 Perquè una gran part de la gent d’Efraïm i de Manassès, d’Issacar i de Zabuló, no s’havien puri - cat, sinó que menjaren la Pasqua contravenint el que està escrit. Però Ezequies pregà per ells, dient: Jahveh, que és bo, que faci expiació 19 per cada un dels qui han preparat el seu cor per cercar Déu, Jahveh, el Déu dels seus pares, malgrat que no estigui puri cat segons la puri cació del santuari.
30:27 Nm 6:23-27 528
20 I Jahveh escoltà Ezequies, i guarí el poble.
21 I els  lls d’Israel que es trobaven a Jerusalem celebraren la festa dels Àzims durant set dies amb gran goig, i els levites i els sacerdots lloaven Jahveh cada dia, amb la força dels seus instruments davant Jahveh.
22 I Ezequies parlà al cor de tots els levites que s’havien mostrat ben instruïts en les coses de Jahveh. I menjaren durant els set dies asse- nyalats, oferint sacri cis de pau, i donant gràcies a Jahveh, el Déu dels seus pares.
23 I tota la congregació decidí de celebrar set dies més, i celebraren set dies més amb goig;
24 perquè Ezequies, rei de Judà, oferí a la congregació mil vedells i set mil ovelles; i els prohoms oferi- ren a la congregació mil vedells, i deu mil ovelles; i molts sacerdots s’havien santi cat.
25 I s’alegraren tota la congregació de Judà, i els sacerdots i els levites i tota la congregació d’aquells que havien vingut d’Israel, i els estran- gers que havien vingut de la terra d’Israel, i els que habitaven a Judà. 26Ihihaguéungrangoiga Jerusalem, perquè des del temps de Salomó,  ll de David, rei d’Israel, no hi havia hagut res de semblant a Jerusalem.
27 I els sacerdots, els levites, s’aixecaren i beneïren el poble, i Jahveh escoltà llur veu, i llur pre- gària arribà al seu sant estatge als cels.
31
I quan tot això acabà, tots els
d’Israel que hi havien estat presents anaren per les ciutats de Judà, i esmicolaren els monuments, i talaren els arbres sagrats, i ender- rocaren els llocs alts i els altars de


   534   535   536   537   538