Page 537 - Biblia Català TBS
P. 537

tot Judà i Benjamí, i també d’Efraïm i Manassès,  ns a completar-ho. I tots els  lls d’Israel tornaren ca- dascú a la seva heretat, a les seves ciutats.
2 I Ezequies establí els torns dels sacerdots i dels levites, segons els seus torns, cadascú d’acord amb el seu servei, dels sacerdots i dels levites per a l’holocaust i per als sacri cis de pau, per ministrar i per donar gràcies, i per glori car Déu als portals dels campaments de Jahveh. 3 I la part del rei, dels seus béns, per fer holocaustos, per als holo- caustos del matí i del vespre, i els holocaustos per als dies de repòs, i per a les llunes noves i per als temps assenyalats, tal com està escrit en la llei de Jahveh.
4 I manà al poble, als habitants de Jerusalem, que donessin la part dels sacerdots i dels levites, perquè s’afermessin en la llei de Jahveh.
5 I quan es divulgà aquest decret, els  lls d’Israel portaren el primer del blat, i del most, i de l’oli, i de la mel i de tots els productes del camp; i portaren el delme de tot en abun- dància.
6 I els  lls d’Israel i Judà, els que habitaven a les ciutats de Judà, ells també portaren el delme del bestiar gros i menut, i el delme de les coses santes que foren santi cades a Jahveh, el seu Déu, i ho posaren en diversos munts.
7 El mes tercer començaren a fer els munts, i el mes setè ho completaren. 8 I vingueren Ezequies i els admi- nistradors, i veieren els munts, i beneïren Jahveh i el seu poble Israel. 9 I Ezequies demanà informació als sacerdots i als levites referent a aquells munts;
10 i Azarià, el sacerdot principal de la casa de Sadoc, li va respondre, i
31:3 Nm 28:1 31:4, 5 Nm 18:8-24
2 Cròniques 31
digué: Des que s’ha començat a dur la contribució a la casa de Jahveh, hem menjat i hem restat satisfets i n’ha sobrat molt, perquè Jahveh ha beneït el seu poble, i n’ha sobrat aquesta gran quantitat.
11 I Ezequies manà que preparessin rebostos en la casa de Jahveh, i ells ho prepararen.
12 I portaren  delment les ofrenes i els delmes i les coses santes. I Cananiahu, el levita, era el responsa- ble sobre això, i Ximí, el seu germà, el segon;
13 i Jehiel, i Azazià, i Nàhat, i Assahel, i Jerimot, i Jozabad, i Eliel, i Ismaquiahu, i Màhat, i Benaià, eren supervisors sota les ordres de Cananiahu i Ximí, el seu germà, per designació del rei Ezequies i d’Azarià, administrador de la casa de Déu.
14 I Córah,  ll d’Imnà, el levita, porter de la porta de l’orient, estava encarregat de les ofrenes voluntàries de Déu, per distribuir les ofrenes elevades de Jahveh i les coses més santes.
15 I a les seves ordres tenia Eden i Miniamín i Jeixua i Xemaià, Amarià i Xecanià, a les ciutats dels sa- cerdots, per distribuir  delment les racions als seus germans segons els diversos torns, tant als grans com als petits;
16 a part dels inclosos en llur ge- nealogia, als mascles de tres anys en amunt, a tots els que entraven a la casa de Jahveh, repartien la seva ració diària pel seu servei en llurs càrrecs, d’acord amb els seus torns; 17 i els inclosos en la genealogia dels sacerdots per les seves cases pairals, i els levites de vint anys en amunt, en els seus càrrecs, d’acord amb els seus torns;
18 i els inclosos en la genealogia amb tots els seus petits, les seves mullers i els seus  lls i les seves
529


   535   536   537   538   539