Page 538 - Biblia Català TBS
P. 538

2 Cròniques 31, 32
 lles, en tota la congregació, perquè en la seva  delitat ells se santi caren per a les coses santes.
19 I per als  lls d’Aaron, els sacer- dots, que eren als camps, als comu- nals de llurs ciutats, en cada ciutat hi havia homes que havien estat designats pel nom, a   de distribuir les racions a tots els homes d’entre els sacerdots i a tots els que havien estat inclosos en la genealogia dels levites.
20 I Ezequies ho féu així per tot Judà.Iféuelqueésboirecteiveri- tat davant Jahveh el seu Déu.
21 I en tot el que emprengué per al serveidelacasadeDéu,iperala llei, i per als manaments, cercà el seu Déu, obrà amb tot el seu cor, i prosperà.
del portal de la ciutat, i els parlà al cor, dient:
7 Sigueu forts i coratjosos, no tingueu por ni us descoratgeu davant del rei d’Assíria ni davant de tota la multitud que ve amb ell, perquè n’hi ha més amb nosaltres que amb ell: 8ambellhihaunbraçdecarn, però amb nosaltres hi ha Jahveh, el nostre Déu, per ajudar-nos i per llui- tar les nostres batalles. I el poble es recolzà en les paraules d’Ezequies, rei de Judà.
9 Després d’això, Sennaquerib, rei d’Assíria envià el seus servents a Jerusalem –i ell havia posat setge a Laquix amb tot el seu poder– contra Ezequies, rei de Judà, i contra tots els de Judà, que eren a Jerusalem, dient:
10 Així diu Sennaquerib, rei d’Assíria: ¿En què con eu, que resteu assetjats dins Jerusalem?
11 ¿No us està entabanant Ezequies per exposar-vos a morir de fam i de set, dient: Jahveh, el nostre Déu, ens alliberarà de la mà del rei d’Assíria? 12 ¿No ha tret el mateix Ezequies els seus llocs alts i els seus altars, i ha manat a Judà i a Jerusalem, dient: Només adorareu davant d’aquest altar, i cremareu encens damunt d’aquest altar?
13 ¿Nosabeuelquejohefet,joi els meus pares, a tots els pobles de les terres? ¿Han pogut els déus de les nacions d’aquelles terres deslliurar llur terra de la meva mà?
14 ¿Quin hi hagué d’entre tots els déus d’aquelles nacions que els meus pares van exterminar, que pogués deslliurar el seu poble de la meva mà, perquè el vostre Déu pugui alliberar-vos de la meva mà? 15 Ara, doncs, que Ezequies no us ofusqui i no us entabani d’aquesta manera, no us el cregueu, perquè cap déu de cap nació o regne no ha pogut alliberar el seu poble de
32
Sennaquerib, rei d’Assíria, i entrà a Judà, i assetjà les ciutats emmuralla- des, i es proposava de conquerir-les. 2 I Ezequies veié que Sennaquerib havia vingut amb la intenció d’atacar Jerusalem,
3 i s’aconsellà amb els seus pro- homs i els seus nobles, a   de tapar les aigües de les fonts que eren a l’exterior de la ciutat, i ells el van ajudar.
4 I s’hi aplegà molt de poble, i ta- paren totes les fonts i el torrent que passava pel mig de la terra, dient: ¿Per quina raó, quan vinguin els reis d’Assíria, haurien de trobar aigua en abundància?
5 I s’encoratjà, i reconstruí tot el mur que havia estat enderrocat i alçà les torres damunt, i féu un altre mur exterior, i forti cà el Mil·ló de la ciu- tat de David, i fabricà moltes armes i escuts.
6 I designà capitans militars sobre el poble, i els aplegà amb ell a la plaça
Després d’aquestes coses
i d’aquesta  delitat, vingué
32:1 2Re 18:13; Is 36:1 32:7 2Re 6:16 32:8 Rm 8:31 530


   536   537   538   539   540