Page 539 - Biblia Català TBS
P. 539

la meva mà, ni de la mà dels meus pares. Tampoc, indubtablement, el vostre Déu no us alliberarà de la meva mà!
16 I encara els seus servents conti- nuaren parlant contra Jahveh-Déu, i contra Ezequies, el seu servent.
17 I va escriure cartes per blasfemar Jahveh, el Déu d’Israel, i per parlar contra ell, dient: Igual com els déus de les nacions de les terres que no deslliuraren el seu poble de la meva mà, així tampoc el Déu d’Ezequies no podrà deslliurar el seu poble de la meva mà.
18 I cridaren amb veu alta en la llen- gua dels jueus al poble de Jerusalem que eren dalt de la muralla, per atemorir-los i per esglaiar-los, a   de capturar la ciutat.
19 I parlaren del Déu de Jerusalem com dels déus dels pobles de la terra, obra de les mans d’homes.
20 I el rei Ezequies i el profeta Isaïes,  ll d’Amots, pregaren per això, i demanaren l’auxili als cels. 21 I Jahveh envià un àngel, i destruí tots els guerrers, i els o cials i els capitans en el campament del rei d’Assíria. I el rei se’n va tornar amb vergonya a la cara a la seva terra; i entrant a la casa del seu déu, els qui havien sortit de les seves entranyes el colpiren allà amb l’espasa.
22 Així Jahveh salvà Ezequies i els habitants de Jerusalem de la mà de Sennaquerib, rei d’Assíria, i de la mà de tothom, i els guià per tot arreu.
23 I molts portaven una ofrena a Jahveh a Jerusalem, i coses valuoses a Ezequies, rei de Judà; i després d’això fou enaltit als ulls de totes les nacions.
24 En aquells dies Ezequies caigué malalt de mort; i pregà a Jahveh, i ell li parlà, i li donà un senyal.
2 Cròniques 32, 33
25 Però Ezequies no va correspondre al bene ci rebut, perquè el seu cor s’enorgullí, i la ira de Déu vingué sobre ell, i sobre Judà i Jerusalem. 26 Però Ezequies s’humilià de l’alti- vesa del seu cor, ell i els habitants de Jerusalem, i la ira de Jahveh no vin- gué sobre ells en els dies d’Ezequies.
27 I Ezequies tenia riquesa i honor en gran abundància: i atresorà plata, i or, i pedres precioses, i aromes, i escuts, i tota mena d’objectes valuosos;
28 i féu magatzems per recollir el gra, i el vi nou, i l’oli; i estables per a tota mena de bestiar, i pletes per als ramats.
29 I es féu ciutats, i adquirí bestiar menut i gros en abundància, perquè Déu li havia donat riquesa en molta abundància.
30 I aquest Ezequies fou el qui tapà la sortida superior de les aigües de Guihon, i les conduí per sota, vers l’oest de la ciutat de David. I Ezequies prosperà en tot el que féu. 31 Tanmateix, en allò dels ambaixa- dors dels prínceps de Babilònia, que li enviaren per informar-se del prodi- gi que s’havia esdevingut en aquella terra, Déu el deixà per provar-lo, per conèixer tot el que hi havia dins del seu cor.
32 I el restant dels fets d’Ezequies, i les misericòrdies d’ell, heus aquí, estan escrits en la visió del profeta Isaïes,  ll d’Amots, i en el llibre dels Reis de Judà i d’Israel.
33 I Ezequies s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat a la pujada dels sepulcres dels  lls de David; i tot Judà i els habitants de Jerusalem li van retre honor en la seva mort. I el seu  ll Manassès regnà al seu lloc.
33Manassès tenia dotze anys quan començà a regnar, i regnà
cinquanta-cinc anys a Jerusalem.
32:24 2Re 20:1, 8-11; Is 38:1 32:32 Is 36 a 39; 2Re 18 a 20 33:1-9 2Re 21:1-9
531


   537   538   539   540   541