Page 540 - Biblia Català TBS
P. 540

2 Cròniques 33
2 I féu el mal als ulls de Jahveh, segons les abominacions de les na- cions que Jahveh havia expulsat del davant dels  lls d’Israel,
3 i reconstruí els llocs alts que el seu pare Ezequies havia destruït, i aixecà altars als Baals i féu Aixeràs, i es prosternà davant tot l’estol dels cels, i els serví.
4 I edi cà altars dins la casa de Jahveh, aquella de la qual Jahveh havia dit: A Jerusalem posaré el meu Nom per sempre.
5 I edi cà altars per a tot l’estol dels cels en els dos atris de la casa de Jahveh.
6 I féu passar els seus  lls pel foc a la vall de Benhinnom, i féu de vident, i practicà l’endevinació, i establí fetillers i nigromàntics i ende- vins: multiplicà de fer el mal als ulls de Jahveh per provocar-lo a ira.
7 I erigí l’estàtua, l’ídol que havia fet, dins la casa de Déu, de la qual Déu havia dit a David i a Salomó, el seu  ll: En aquesta casa i a Jerusalem, que he escollit de totes les tribus d’Israel, posaré el meu Nom per sempre;
8 i no tornaré a moure el peu d’Israel, del territori que vaig donar als vostres pares, si tenen compte de complir tot el que els he manat –tota la llei i els estatuts i els judicis– per mitjà de Moisès.
9 I Manassès féu esgarriar Judà i els habitants de Jerusalem, per fer pitjor que les nacions que Jahveh havia destruït de davant dels  lls d’Israel.
10 I Jahveh parlà a Manassès i al seu poble, però ells no van atendre. 11 I Jahveh portà contra ells els capitans de l’exèrcit que tenia el rei d’Assíria, i agafaren Manassès amb anelles, i el lligaren amb cadenes de bronze, i el portaren a Babilònia.
12 I quan fou a igit, suplicà Jahveh, el seu Déu, i s’humilià pro-
fundament davant del Déu dels seus pares,
13 i pregà a ell, i li acceptà la pre- gària i escoltà la seva súplica, i el tornà a Jerusalem, al seu regne. I Manassès sabé que Jahveh és l’únic Déu.
14 I després d’això construí una muralla exterior a la ciutat de David, a l’oest de Guihon, a la vall,  ns a l’entrada de la porta dels Peixos, i encerclava l’Ófel, i la féu molt alta; i posà capitans de l’exèrcit en totes les ciutats emmurallades de Judà.
15 I tragué els déus estrangers i l’ídol fora de la casa de Jahveh, i tots els altars que havia edi cat a la muntanya de la casa de Jahveh i a Jerusalem, i els llançà fora de la ciutat.
16 I restaurà l’altar de Jahveh, i sacri cà sobre seu sacri cis de pau i sacri cis d’acció de gràcies, i manà a Judà de servir Jahveh, el Déu d’Israel.
17 Tanmateix, el poble encara oferia sacri cis als llocs alts, però només a Jahveh, el seu Déu.
18 I la resta dels fets de Manassès, i la seva pregària al seu Déu, i les paraules dels vidents que li parlaven en Nom de Jahveh, el Déu d’Israel, heus aquí són en el llibre dels Reis d’Israel.
19 I la seva pregària, i la seva súpli- ca, i tot el seu pecat i la seva in deli- tat, i els indrets on edi cà llocs alts, i on establí els arbres sagrats i les es- cultures abans que fos humiliat, heus aquí, estan escrites en les Cròniques dels vidents.
20 I Manassès s’adormí amb els seus pares; i fou sepultat a la seva pròpia casa. I el seu  ll Amon regnà al seu lloc.
21 Amon tenia vint-i-dos anys quan començà a regnar; i regnà dos anys a Jerusalem.
33:2 Dt 18:9-12; Jr 15:4 33:7 1Re 9:3-9 33:18 1Jn 1:9 33:20 2Re 21:18 532


   538   539   540   541   542