Page 541 - Biblia Català TBS
P. 541

22 I féu el mal als ulls de Jahveh, com havia fet el seu pare Manassès; i Amon oferí sacri cis a totes les escultures que el seu pare Manassès havia fet, i les adorà.
23 Però no s’humilià davant Jahveh, com s’havia humiliat el seu pare Manassès; perquè aquest Amon en- cara multiplicà la culpa.
24 I els seus servents conspiraren contra ell, i el van matar en la seva pròpia casa.
25 Però el poble del país matà tots aquells que havien conspirat contra el rei Amon; i el poble del país proclamà rei el seu  ll Josies al seu lloc.
2 Cròniques 33, 34
que hi havia per tota la terra d’Israel, i tornà a Jerusalem.
8 I l’any divuitè del seu regnat, quan hagué puri cat la terra i la casa, envià Xafan,  ll d’Assaliahu, i Maasseià, príncep de la ciutat, i Joah,  ll de Joahaz, el cronista, per reparar la casa de Jahveh, el seu Déu.
9 I vingueren a Hilquià, el gran sacerdot, i donaren els diners que s’havien ingressat a la casa de Déu, que els levites guardians del llindar havien recollit de la mà de Manassès i d’Efraïm, i de tot el romanent d’Israel, i de tot Judà i Benjamí, i dels habi- tants de Jerusalem,
10 i els lliuraren a la mà dels que feien l’obra, dels que estaven encar- regats de la casa de Jahveh, i els lliu- raren als que feien l’obra de la casa de Jahveh, per reparar i per reforçar la casa:
11 i els donaren als fusters i als constructors, per comprar pedres tallades i fusta per a l’embigat i per als encaixos de les cases que els reis de Judà havien malmès.
12 I els homes feien la feina  del- ment. I sobre ells supervisaven Jàhat i Obadià, levites dels  lls de Merarí; i Zecarià i Meixul·lam, dels  lls de Quehat, per organitzar; i dels levites, tots els que eren entesos en instru- ments per als càntics.
13 I supervisaven els traginers, i supervisaven tots els que feien la tasca en qualsevol servei. I entre els levites hi havia secretaris, i o cials, i porters.
14 I en traure els diners que s’havien ingressat a la casa de Jahveh, el sa- cerdot Hilquià trobà el llibre de la Llei de Jahveh, donada per mitjà de Moisès.
15 I Hilquià respongué i digué a Xafan, l’escriba: He trobat el llibre de la Llei a la casa de Jahveh. I Hilquià donà el llibre a Xafan.
34
trenta-un anys a Jerusalem.
2 I féu allò que és recte als ulls de Jahveh, i caminà en els camins del seu pare David, sense apartar-se’n ni a dreta ni a esquerra.
3 I l’any vuit del seu regnat, quan encara era un noi, començà a cer- car el Déu de David, el seu pare; i l’any dotzè començà a netejar Judà i Jerusalem dels llocs alts, i dels ar- bres sagrats, i de les escultures, i de les imatges de fosa.
4 I ells enderrocaren davant seu els altars dels Baals, i ell talà els ídols solars que hi havia al damunt; i esmicolà les Aixeràs, i les escultures, i les imatges de fosa, ho reduí a pols, i ho escampà sobre la superfície de les tombes dels qui hi havien ofert sacri cis.
5 I cremà els ossos dels sacerdots sobre els seus altars, i netejà Judà i Jerusalem.
6 I féu el mateix a les ciutats de Manassès, i d’Efraïm, i de Simeó, i  ns a Neftalí, amb els erms del vol- tant.
7 I enderrocà els altars, i els arbres sagrats, i trencà les escultures, i ho reduí a pols; i talà tots els ídols solars
Josies tenia vuit anys quan
començà a regnar, i regnà
34:1 Jr 3:6 34:5 1Re 13:2 34:14 Dt 17:18, 19
533


   539   540   541   542   543