Page 545 - Biblia Català TBS
P. 545

11 Sedecies tenia vint-i-un anys quan començà a regnar, i regnà onze anys a Jerusalem.
12 I féu el mal als ulls de Jahveh, el seu Déu; no s’humilià davant del profeta Jeremies, que li parlava de part de Jahveh.
13 I també es rebel·là contra el rei Nabucodonosor, al qual havia fet jurament per Déu; i endurí el seu bescoll, i endurí el seu cor de mane- ra que no volgué tornà a Jahveh, el Déu d’Israel.
14 També, tots els caps dels sacer- dots i del poble multiplicaren les seves in delitats, segons totes les abominacions de les nacions; i con- taminaren la casa de Jahveh, que ell havia santi cat a Jerusalem.
15 I Jahveh, el Déu dels seus pares, els envià advertiments per mitjà dels seus missatgers, enviant-los de bon matí, perquè tenia compassió del seu poble, i del seu estatge.
16 Però ells feien befa dels missat- gers de Déu, i menyspreaven les seves paraules, i es burlaven dels seus profetes,  ns que pujà el furor de Jahveh contra el seu poble,  ns que no hi hagué remei.
17 Per això féu pujar contra ells el rei dels caldeus, i matà els seus joves amb l’espasa a la casa de llur santua- ri, i no tingué compassió del jove ni de la verge, del vell ni del decrèpit; tot ho lliurà a la seva mà.
2 Cròniques 36
18 I tots els atuells, grans i petits, de la casa de Déu i els tresors de la casa de Jahveh, i els tresors del rei i dels seus prínceps, tot s’ho emportà a Babilònia.
19 I cremaren la casa de Déu, i en- derrocaren la muralla de Jerusalem, i calaren foc a tots els seus palaus, i destruïren tots els seus objectes valuosos.
20 I Nebuzaradan deportà els que havien sobreviscut de l’espasa, i esdevingueren servents d’ell i dels seus  lls,  ns al domini del reialme de Pèrsia,
21 per complir la paraula de Jahveh per boca de Jeremies,  ns que la terra gaudí dels seus dissab- tes; descansà tots els dies de la seva desolació,  ns a complir els setanta anys.
22 I el primer any de Cir, rei de Pèrsia, a   que es complís la paraula de Jahveh per boca de Jeremies, Jahveh desvetllà l’esperit de Cir, rei de Pèrsia, i féu pregonar per tot el seu regne, i també amb un edicte per escrit, dient:
23 Així diu Cir, rei de Pèrsia: Jahveh, el Déu dels cels, m’ha donat tots els regnes de la terra, i m’ha encarregat de construir-li una casa a Jerusalem, que és a Judà. ¿Qui hi ha d’entre vosaltres de tot el seu poble? Que Jahveh, el seu Déu, sigui amb ell, i que hi pugi!
537


































































































   543   544   545   546   547