Page 548 - Biblia Català TBS
P. 548

Esdres 2, 3
56 els lls de Jalà, els lls de Darcon, els lls de Guidel,
57 els lls de Xefatià, els lls d’Hatil, els lls de Poquèret-Assebaïm, els lls d’Amí.
58 Tots els netineus i els lls dels servents de Salomó foren tres-cents noranta-dos.
59 I aquests foren els que puja- ren des de Tel-Mèlah, Tel-Harxà, Querub, Adan i Immer, que no po- gueren demostrar la casa dels seus pares ni que el seu llinatge fos d’Israel:
60 els lls de Delaià, els lls de Tobià, els lls de Necodà, sis-cents cinquanta-dos.
61 I els lls dels sacerdots: els lls d’Hobaià, els lls de Cos, els lls de Barzil·lai, que prengué muller de les lles de Barzil·lai, el galaadita, i ell fou anomenat amb el nom d’ells.
62 Aquests cercaren el seu registre entre els inscrits en la genealogia, però no hi foren trobats, i foren ex- closos, com a profans, del sacerdoci. 63 I el Tirxatà els digué que no mengessin de les coses més santes ns que hi hagués un sacerdot amb Urim i amb Tummim.
64 Tota la congregació reunida era de quaranta-dos mil tres-cents sei- xanta,
65 a part dels seus servents i de les seves serventes, que eren set mil tres-cents trenta-set: i entre ells hi havia dos-cents cantors i cantores. 66 Els seus cavalls eren set-cents trenta-sis; els seus muls, dos-cents quaranta-cinc;
67 els seus camells, quatre-cents trenta-cinc; els ases, sis mil set-cents vint.
68 I alguns dels caps de les cases pairals, quan vingueren a la casa de Jahveh que és a Jerusalem, feren
ofrenes voluntàries per a la casa de Déu, per alçar-la al seu lloc:
69 segons llur poder donaren al tre- sor de l’obra seixanta-un mil dàrics d’or, i cinc mil mines de plata, i cent vestits sacerdotals.
70 I els sacerdots, i els levites, i alguns del poble, i els cantors, i els porters, i els netineus, habitaren en llurs ciutats; i tot Israel habità en les seves ciutats.
3
3 I establiren l’altar sobre les seves bases, malgrat que tenien por dels pobles d’aquelles terres, i hi feren pujar holocaustos a Jahveh, holo- caustos al matí i al vespre.
4 I celebraren la festa de les Cabanes, com està escrit, i cada dia oferien l’holocaust segons el nombre establert en l’ordenança, cada cosa al seu dia;
5 i després d’això, l’holocaust con- tinu, i els holocaustos de les llunes noves i de tots els temps assenya- lats consagrats a Jahveh, i per a tot aquell que oferia voluntàriament una ofrena voluntària a Jahveh.
6 Des del primer dia del mes setè començaren a fer pujar els holocaus- tos a Jahveh. Però encara no s’havi- en posat els fonaments del temple de Jahveh.
7 I donaren diners als picapedrers i als fusters, i menjar i beure i oli als sidonis i als de Tir, perquè portessin
2:63 Ex 28:30 2:70 Ne 11:3 3:2 Ag 1:1; Za 3:1; Nm 28:3, 4 3:4 Ne 8:14, 15 3:5 Nm 28:11; 29:39 540
I quan arribà el mes setè, i els
 lls d’Israel eren a les ciutats, el poble es reuní com un sol home a Jerusalem.
2 I s’aixecà Jeixua, ll de Jossadac, i els seus germans els sacerdots, i Zorobabel, ll de Salatiel, i els seus germans, i edi caren l’altar del Déu d’Israel, per fer pujar sobre ell holo- caustos, tal com està escrit en la Llei de Moisès, home de Déu.


   546   547   548   549   550