Page 550 - Biblia Català TBS
P. 550

Esdres 4, 5
Din, d’Afarsatac, de Tarpel, d’Afaràs, d’Èrec, de Babilònia, de Susa, de Deha, d’Elam,
10 i la resta de les nacions que el gran i honorable Osnapar deportà, i establí a la ciutat de Samaria, i la resta que són a l’altra banda del riu Eufrates, etcètera.
11 Aquesta és la còpia de la missiva que ells li enviaren: Al rei Artaxerxes, els teus servents, la gent de l’altra banda del riu Eufrates, etcètera.
12 Que sàpiga el rei que els jueus que han pujat de tu a nosaltres, han vingut a Jerusalem, estan recons- truint la ciutat rebel i malvada, i acaben les muralles, i reparen els fonaments.
13 Ara sàpiga el rei que si aquesta ciutat és reconstruïda i les muralles acabades, no pagaran el tribut, els impostos ni els drets de pas, i se’n perjudicarà el tresor reial.
14 Ara, com que nosaltres mengem la sal del palau, i no ens convé veure el rei menyspreat, per això enviem aquest informe i ho comuniquem al
15
rei,a   que es faci una recerca en
el llibre de les memòries dels teus pares; i trobaràs en el llibre de les me- mòries, i sabràs que aquesta ciutat és una ciutat rebel i perjudicial als reis i a les províncies, i s’hi han tramat revoltes des de temps antics, per això fou destruïda aquesta ciutat.
16 Fem saber al rei que si aquesta ciutat és reconstruïda i les muralles acabades, la part més enllà del riu Eufrates ja no la tindràs.
17 El rei envià aquesta resposta a Rehum, el governador, i a Ximxai, el secretari, i a la resta de llurs companys que habitaven a Samaria, i a la resta més enllà del riu: Pau, etcètera.
18 La carta que vosaltres ens envià- reu ha estat llegida explícitament davant meu,
5:1 Ag 1:1; Za 1:1 5:2 Ag 1:12; Za 4:6-9 542
19 i he donat ordres, i ho han inves- tigat, i han trobat que aquesta ciutat des dels temps antics s’aixeca contra els reis, i s’hi trama sedició i revolta; 20 que a Jerusalem hi ha hagut reis poderosos que dominaven tot el ter- ritori de més enllà del riu Eufrates, i se’ls pagava tributs, impostos i drets de pas.
21 Ara doneu l’ordre d’aturar aquells homes, i que aquesta ciutat no sigui reconstruïda,  ns que jo en doni l’ordre.
22 I eviteu tota negligència en això: ¿per què hauria d’augmentar el mal en perjudici dels reis?
23 Llavors, de seguit que la còpia de la carta del rei Artaxerxes fou llegida davant Rehum i Ximxai, el secretari, i els seus companys, anaren de pres- sa a Jerusalem, als jueus, i els feren aturar les obres violentament i per la força.
24 Llavors s’aturà l’obra de la casa de Déu que és a Jerusalem, i estigué aturada  ns a l’any segon del regnat de Darius, rei de Pèrsia.
5I el profeta Ageu i Zacaries,  ll d’Idó, els profetes, profetitza- ren als jueus que eren a Judà i a
Jerusalem, en el Nom del Déu d’Is- rael, que era sobre ells.
2 Llavors s’aixecaren Zorobabel,  ll de Salatiel, i Jeixua,  ll de Jossadac, i començaren a construir la casa de Déu que és a Jerusalem; i els profe- tes de Déu eren amb ells donant-los suport.
3 En aquell temps vingueren a ells Tatenai, governador d’enllà del riu, i Xetar-Boznai, i els seus companys, i els digueren així: ¿Qui us ha auto- ritzat a reconstruir aquesta casa, i a acabar aquest mur?
4 Llavors els diguérem: Quins són els noms dels homes que reconstrueixen aquest edi ci?


   548   549   550   551   552