Page 557 - Biblia Català TBS
P. 557

d’elles, d’acord amb el consell del meu senyor i d’aquells que tremolen davant del manament del nostre Déu: i que es faci segons la Llei.
4 Aixeca’t, perquè aquest assumpte és competència teva, i nosaltres esta- rem amb tu. Sigues fort i fes-ho així.
5 I Esdres s’aixecà, i féu jurar els principals sacerdots, els levites i tot Israel de fer d’acord amb aquesta paraula. I ells juraren.
6 I Esdres s’aixecà de davant la casa de Déu, i anà a la cambra de Jehohanan, ll d’Eliaixib; i anà allà, però no menjà pa ni begué aigua, perquè es lamentava a causa de la transgressió dels exiliats.
7 I feren proclamar un edicte a Judà i Jerusalem, que tots els lls de la captivitat es reunissin a Jerusalem, 8 i a tothom que no vingués en tres dies, segons la decisió dels principals i dels ancians, li seria con scada tota la seva propietat, i seria separat de l’assemblea dels de l’exili.
9 ItotselshomesdeJudàide Benjamí es reuniren a Jerusalem en tres dies. Era el vint del mes novè, i tot el poble s’assegueren a la plaça de la casa de Déu, tremolant a causa d’aquell assumpte i de les fortes plu- ges.
10 I el sacerdot Esdres s’aixecà i els digué: Vosaltres heu transgredit i heu pres dones estrangeres, per augmentar la culpa d’Israel.
11 I ara doneu l’honor a Jahveh, el Déu dels vostres pares, i feu la seva voluntat, i separeu-vos dels pobles de la terra, i de les dones estrange- res.
12 I tota l’assemblea respongué, i digué en veu alta: Sí, ho farem se- gons la teva paraula.
13 Però el poble és nombrós, i és el temps de les pluges, i no es possible estar-se fora, i el treball no és d’un
10:18 Jr 23:11
Esdres 10
sol dia ni de dos, perquè som molts els que hem transgredit en aquest assumpte.
14 Que es presentin, doncs, els nos- tres principals, en representació de tota l’assemblea, i tots els qui a les nostres ciutats han pres dones estrangeres, que vinguin en dates determinades, i amb ells els ancians de cada ciutat i els seus jutges, ns que s’allunyi de nosaltres la ira en- cesa del nostre Déu, a causa d’aquest assumpte.
15 Només s’oposaren a això Jonatan, ll d’Assahel, i Jahzeià, ll de Ticvà, als quals feien costat Meixul·lam i el levita Xabetai.
16 I els lls de l’exili ho feren així. I foren separats el sacerdot Esdres, els homes caps de les cases pairals, segons la casa dels seus pares, tots ells per nom, i segueren el pri- mer dia del desè mes per examinar l’assumpte;
17 i acabaren de tractar el cas amb tots els homes que havien pres dones estrangeres el primer dia del mes primer.
18 I dels lls dels sacerdots es trobà que havien pres dones estrangeres: dels lls de Jeixua, ll de Josèdec, i dels seus germans: Maasseià, i Elièzer, i Jarib, i Guedalià,
19 que es comprometeren a fer mar- xar les seves dones, i com a culpa- bles, oferiren un moltó del ramat pel seu pecat;
20 i dels lls d’Immer: Hananí i Zebadià;
21 i dels lls d’Harim: Maasseià, i Elià, i Xemaià, i Jehiel, i Uzià;
22 i dels lls de Paixhur: Elioenai, Maasseià, Ixmael, Netanel, Jozabad i Elassà.
23 I dels lls dels levites: Jozabad, i Ximí, i Quelaià, és a dir, Quelità, Petahià, Jehudà, i Elièzer.
24 I dels cantors: Eliaixib. I dels porters: Xal·lum, i Tèlem, i Urí.
549


   555   556   557   558   559