Page 558 - Biblia Català TBS
P. 558

Esdres 10
25 I d’Israel, dels lls de Paroix: Ramià, i Izià, i Malquià, i Miamín, i Elazar, i Malquià, i Benaià;
26 i dels lls d’Elam: Matanià, Zecarià, i Jehiel, i Abdí, i Jeremot, i Elià;
27 i dels lls de Zatú: Elioenai, Eliaxib, Matanià, i Jeremot, i Zabad, i Azizà;
28 i dels lls de Bebai: Jehohanan, Hananià, Zabai, i Atlai;
29 i dels lls de Baní: Meixul·lam, Mal·luc i Adaià, Jaixub i Xeal i Ramot;
30 i dels lls de Pahat-Moab: Adnà i Quelal, Benaià, Maasseià, Matanià, Bessalel i Binnui i Menaixè;
31 i dels lls d’Harim: Elièzer, Ixià, Malquià, Xemaià, Ximon,
32 Biniamín, Mal·luc, i Xemarià;
33 dels lls d’Haixum: Matenai, Matatà, Zabad, Elifèlet, Jeremai, Menaixè, i Ximí;
34 dels lls de Baní: Maadai, Amram i Uel;
35 Benaià, Bedeià, Queluhu,
36 Vanià, Meremot, Eliaixib,
37 Matanià, Matenai i Jaassai,
38 i Baní, i Binnui, Ximí,
39 i Xelemià, i Natan, i Adaià,
40 Macnadebai, Xaixai, Xarai,
41 Azarel i Xelemià, Xemarià;
42 Xal·lum, Amarià, i Jossef;
43 dels lls de Nebó: Jeiel, Matitià, Zabad, Zebinà, Jadai i Joel, i Benaià.
44 Tots aquests havien pres dones estrangeres, i d’entre ells n’hi havia que havien tingut lls amb aquelles dones.
550


   556   557   558   559   560