Page 562 - Biblia Català TBS
P. 562

Nehemies 3, 4
l’Angle ns a l’entrada de la casa d’Eliaxib, el gran sacerdot.
21 Després d’ell, Meremot, ll d’Urià, ll de Cos, reparava un altre tram, des de l’entrada de la casa d’Eliaixib ns al nal de la casa d’Eliaixib.
22 I després d’ell, treballaven en les reparacions els sacerdots, els homes de la rodalia.
23 Després d’ell, treballaven en les reparacions Biniamín i Haixub enfront llur casa; després d’ell treba- llaven en les reparacions Azarià, ll de Maasseià, ll d’Ananià, al costat de casa seva.
24 Després d’ell, Binnui, fill d’Henadad, reparava un altre tram, des de la casa d’Azarià ns a l’Angle, i ns al Racó.
25 Palal, ll d’Uzai, reparava des del davant de l’Angle i la torre que eixia de la casa alta del rei, que dóna al pati de la presó. Després d’ell, Pedaià, ll de Paroix.
26 I els netineus, que vivien a l’Ófel, reparaven davant del portal de les Aigües, cap a l’est, i la torre de l’eixida.
27 Després d’ell, els de Tecoa repa- raven un altre tram, des d’enfront de la gran torre de l’eixida ns a la muralla de l’Ófel.
28 Des de dalt del portal dels Cavalls, els sacerdots treballaven en les reparacions, cadascú enfront de casa seva.
29 Després d’ells, treballava en les reparacions Sadoc, ll d’Immer, enfront de casa seva; i darrere d’ell treballava en les reparacions Xemaià, ll de Xecanià, guardià del portal de Llevant.
30 Després d’ell, treballava en les reparacions Hananià, ll de Xelemià, i Hanun, sisè ll de Salaf, en un altre tram; després d’ell treballava en les reparacions Meixul·lam, ll de Berequià, enfront de la seva cambra.
4:1 Ne 2:10 554
31 Després d’ell, treballava en les reparacions Malquià, ll de l’orfe- bre, ns a la casa dels netineus i dels mercaders, davant del portal de la Inspecció, i ns a la cambra alta de l’Angle.
32 I entre la cambra alta de l’Angle i el portal de les Ovelles, treballaven en les reparacions els orfebres i els mercaders.
4
I s’esdevingué que, quan
Sanbal·lat s’assabentà que nosal- tres reconstruíem la muralla, s’enfurí i s’enrabià molt, i es burlava dels jueus.
2 I parlà davant dels seus germans, i de la guarnició de Samaria, i digué: Què fan aquests febles jueus? Els hem de deixar fer? Han d’oferir sacri cis? Ho enllestiran en un dia? ¿Faran reviure dels munts de runa les pedres que foren cremades?
3 I Tobià, l’ammonita, era vora d’ell, i digué: Pel que fa al que construei- xen, si hi puja una guineu, enderro- carà la seva muralla de pedra.
4 I vaig pregar: Escolta, Déu nostre, perquè hem estat menyspreats, i torna la seva burla sobre el seu propi cap, i lliura’ls com a espoli en una terra de captivitat;
5 i no cobreixis la seva iniquitat, i que el seu pecat no sigui esborrat de davant teu, perquè s’han enrabiat contra els qui reconstrueixen.
6 I nosaltres continuàrem cons- truint la muralla, i tota la muralla restà unida ns a la meitat de la seva alçada. I el poble tenia el cor a la feina.
7 Però s’esdevingué que, quan Sanbal·lat, i Tobià, i els àrabs, i els ammonites, i els asdodites, saberen que avançava la reconstrucció de les muralles de Jerusalem, i que s’havien començat a tapar les bret- xes, s’encengueren d’ira,


   560   561   562   563   564