Page 568 - Biblia Català TBS
P. 568

Nehemies 8
davant del portal de les Aigües, i digueren a Esdres, l’escriba, que por- tés el llibre de la Llei de Moisès, que Jahveh havia manat a Israel.
2 I Esdres, el sacerdot, portà la Llei davant la congregació, tant homes com dones i tots els que podien es- coltar amb enteniment, el primer dia del mes setè.
3 I llegí el llibre, a la plaça que hi havia davant del portal de les Aigües, des de l’alba  ns al migdia, davant d’homes i dones i de tots els que tenien enteniment per escoltar. I les orelles de tot el poble escoltaven atentament el llibre de la Llei.
4 I Esdres, l’escriba, estava dret sobre la tribuna de fusta que havien fet per a l’ocasió. I estaven drets al seu costat, a la seva dreta, Matitià i Xema, i Anià, i Urià i Hilquià i Maasseià; i a la seva esquerra Pedaià i Mixael i Malquià i Haixum i Haixbadana, Zecarià i Meixul·lam.
5 I Esdres obrí el llibre davant dels ulls de tot el poble –perquè estava situat per damunt de tot el poble–, i quan l’obrí, tot el poble es posà dret.
6 I Esdres beneí Jahveh, el gran Déu, i tot el poble respongué: Amén! Amén!, elevant llurs mans; i es prosternaren i adoraren Jahveh amb els rostres vers terra.
7 I Jeixua i Baní i Xerebià, Jamín, Acub, Xabetai, Odavià, Maasseià, Quelità, Azarià, Jozabad, Hanan, Pelaià i els levites, feien entendre la Llei al poble, i el poble s’estava dret al seu lloc.
8 I llegien en el llibre de la Llei de Déu clarament, i explicaven el sentit i feien entendre la lectura.
9 I Nehemies, que era el tirxatà, i Esdres, el sacerdot, l’escriba, i els levites que instruïen el poble, digue- ren a tot el poble: Avui és un dia consagrat a Jahveh, el vostre Déu, no feu dol ni ploreu. Perquè tot el
8:9 2Cr 34:19 8:14 Lv 23:34, 42 560
poble plorava en escoltar les parau- les de la Llei.
10 I els digué: Aneu, mengeu un àpat suculent, i beveu begudes dol- ces, i envieu porcions per als que no tinguin res preparat, perquè avui és un dia consagrat al nostre Senyor; i no us entristiu, perquè el goig de Jahveh és la vostra força.
11 I els levites calmaven tot el poble, dient: Calleu, perquè avui és un dia sant; i no us entristiu.
12 Llavors tot el poble se n’anà a menjar i a beure, i a enviar porcions, i a tenir molt de goig, perquè havien entès les paraules que els havien explicat.
13 I el segon dia, els caps de les cases pairals de tot el poble, els sacerdots i els levites, es reuniren amb Esdres, l’escriba, per estudiar les paraules de la Llei.
14 I trobaren escrit en la Llei que Jahveh havia manat per mitjà de Moisès, que els  lls d’Israel havien d’habitar en cabanes durant la festa del setè mes;
15 i que ho havien de pregonar i publicar per totes llurs ciutats, i a Jerusalem, dient: Sortiu a la munta- nya, i porteu rams d’olivera i rams d’oliver silvestre, i rams de murtra i rams de palmeres i rams d’arbres frondosos, per fer cabanes, tal com està escrit.
16 I el poble sortí, i portaren rams, i es feren cabanes, cadascú sobre el seu terrat, i als seus patis, i als patis delacasadeDéu,ialaplaçadel portal de les Aigües, i a la plaça del portal d’Efraïm.
17 I tota la congregació dels qui havien tornat del captiveri es feren cabanes, i sojornaren en cabanes; perquè els  lls d’Israel no ho havien fet des dels dies de Josuè,  ll de Nun,  ns a aquell dia. I hi hagué un goig molt gran.


   566   567   568   569   570