Page 57 - Biblia Català TBS
P. 57

23 I heus aquí, darrere d’elles van brotar set espigues seques, migrades i rostides pel vent de llevant.
24 I les espigues migrades van engo- lir les set espigues bones. I he contat això als mags però no hi ha ningú que m’ho expliqui.
25 I Josep digué al Faraó: El somni del Faraó és un de sol: Déu ha fet saber al Faraó el que ell farà aviat. 26 Les set vaques bones són set anys, i les set espigues bones són set anys: el somni és un de sol.
27 I les set vaques magres i lletges que pujaven darrere d’elles són set anys, i les set espigues buides i ros- tides pel vent de llevant són set anys de fam.
28 AixòéselqueheditalFaraó: Déu ha mostrat al Faraó el que ell farà aviat.
29 Heus aquí, vénen set anys de gran abundor en tota la terra d’Egip- te.
30 I després d’aquests sorgiran set anys de fam, i tota l’abundor serà oblidada en la terra d’Egipte, i la fam consumirà la terra.
31 I l’abundor no es coneixerà al país a causa d’aquesta fam que seguirà, perquè serà molt greu.
32 I el fet d’haver-se repetit el somni al Faraó dues vegades, és que la cosa ha estat determinada per Déu, i que Déu s’afanya a complir-la.
33 I ara, que el Faraó cerqui un home assenyat i savi, i que el posi sobre la terra d’Egipte.
34 I que el Faraó faci nomenar pre- fectes sobre la terra, i que faci quin- tar la terra d’Egipte durant els set anys d’abundor.
35 I que apleguin tot el menjar d’aquests anys bons que vindran, i emmagatzemin el gra sota la mà del Faraó, una provisió de menjar en les ciutats, i que el guardin.
36 I aquesta provisió de menjar serà una reserva per a la terra durant els
Gènesi 41
set anys de fam que vindran a la terra d’Egipte, a   que la terra no sigui destruïda per la fam.
37 I la cosa semblà bé als ulls del Faraó i als ulls de tots els seus ser- vents.
38 I el Faraó digué als seus servents: ¿Trobarem un home com aquest, en qui hi hagi l’esperit de Déu?
39 I el Faraó digué a Josep: Com que Déu t’ha fet saber tot això, no hi ha ningú tan assenyat i savi com tu.
40 Tu estaràs sobre la meva casa, i tot el meu poble obeirà la teva boca; només en el tron jo seré més gran que tu.
41 I el Faraó digué a Josep: Mira, et poso sobre tota la terra d’Egipte.
42 IelFaraóestraguédelamàel seu anell de segellar, i el posà a la mà de Josep, i el vestí amb robes de lli  , i posà una cadena d’or al seu coll.
43 I el féu muntar al segon carro que tenia, i pregonaven davant d’ell: Agenolleu-vos. I el posà sobre tota la terra d’Egipte.
44 I el Faraó digué a Josep: Jo sóc el Faraó, però sense tu ningú no alçarà lasevamànielseupeuentotala terra d’Egipte.
45 I el Faraó anomenà Josep Safenat- Panéah, i li donà per muller Assenat,  lla de Potifera, sacerdot d’On. I Josep sortí per tota la terra d’Egipte.
46 I Josep tenia trenta anys quan es presentà davant del Faraó, rei d’Egipte. I Josep sortí de la presència del Faraó, i anà per tota la terra d’Egipte.
47 I durant els set anys d’abundor la terra produí a mans plenes.
48 I ell aplegà tot el menjar dels set anys d’abundor que hi hagué a la terra d’Egipte, i posà el menjar dins les ciutats, i posà enmig de cada ciutat el menjar dels camps del seu voltant.
49 I Josep emmagatzemà el gra com la sorra del mar, en gran abundor,
41:37 Ft 7:10 41:40 Ps 105:21 41:45 probablement, egipci: “Déu parla, ell viu”
57


   55   56   57   58   59