Page 570 - Biblia Català TBS
P. 570

Nehemies 9
18 A més, quan es feren un vedell de fosa, digueren: Aquest és el teu déu que et féu pujar d’Egipte. I et feren grans menyspreus.
19 Tu, però, en les teves moltes misericòrdies, no els abandonares en el desert: la columna del núvol no s’apartà d’ells durant el dia per guiar- los pel camí, ni la columna de foc, de nit, per fer-los llum i mostrar-los el camí per on havien d’anar.
20 I els donares el teu bon Esperit per instruir-los; i no els retirares el teu mannà de la boca, i els donares aigua per a llur set.
21 I durant quaranta anys els sus- tentares en el desert, no els mancà res: els seus vestits no es gastaren, i els seus peus no s’in aren.
22 I tu els donares regnes i pobles, i els distribuïres per comarques: i posseïren la terra de Sehon, i la terra del rei d’Heixbon, i la terra d’Og, rei de Basan.
23 I multiplicares els seus  lls com els estels dels cels, i els portares a la terra que prometeres als seus pares que hi entrarien per prendre’n possessió.
24 I els seus  lls vingueren, i pren- gueren possessió de la terra: i tu humiliares davant d’ells els habi- tants de la terra, els cananeus, i els lliurares en llur mà, i els seus reis i els pobles d’aquella terra, per fer amb ells segons el que volguessin. 25 I conqueriren ciutats emmura- llades i terra fèrtil, i posseïren cases plenes de tota mena de béns, cis- ternes excavades, vinyes i olive- rars, i arbres fruiters en abundància: i menjaren i restaren satisfets, i s’engreixaren i s’alegraren, en la teva gran bondat.
26 Però foren desobedients, i es rebel·laren contra tu, i es llançaren a l’esquena la teva llei, i mataren els teus profetes, que donaven testimoni contra ells per fer-los tornar a tu, i et feren grans menyspreus.
9:24 Js 21:43-45 9:26 Jt 2:11 9:30 2Cr 36:15 562
27 Per això tu els lliurares a la mà de llurs adversaris, que els a igiren; i en el temps de la seva a icció cridaren a tu, i tu els escoltares des dels cels; i, segons les teves moltes misericòrdies, els donares allibera- dors, que els alliberaven de la mà dels seus adversaris.
28 Però quan tenien repòs, tornaven a fer mal davant teu, i tu els lliuraves a la mà de llurs enemics, que els subjugaven; i quan tornaven, i et demanaven auxili, tu els escoltaves des dels cels i els alliberaves moltes vegades, d’acord amb les teves mi- sericòrdies.
29 I testi cares contra ells, per fer- los tornar a la teva llei; però ells actuaren orgullosament i no escol- taren els teus manaments, i pecaren contra els teus judicis –que l’home complirà i viurà en ells–, i oferiren una espatlla rebel, i enduriren llur bescoll i no obeïren.
30 I tu els suportares durant molts anys, i donares testimoni contra ells pel teu Esperit, per mitjà dels teus profetes, però no pararen l’orella, i tu els lliurares a la mà dels pobles d’aquelles terres.
31 Tanmateix, a causa de les teves moltes misericòrdies no els extermi- nares, ni els abandonares, perquè tu ets un Déu misericordiós i compas- siu.
32 I ara, Déu nostre, Déu gran i po- derós i temible, que guardes el pacte i la misericòrdia, que no sigui poca cosa davant teu tot el sofriment que ens ha arribat a nosaltres, als nostres reis, als nostres dirigents, i als nos- tres sacerdots, i als nostres profetes, i als nostres pares, i a tot el teu poble, des dels dies dels reis d’Assíria  ns al dia d’avui.
33 Tu, doncs, ets just en tot això que ens ha esdevingut, perquè tu has obrat  delment, i nosaltres hem obrat malvadament;
9:32 2Re 17:3


   568   569   570   571   572