Page 572 - Biblia Català TBS
P. 572

Nehemies 10, 11
de les llunes noves, per als temps assenyalats, i per a les ofrenes san- tes, i per als sacri cis pel pecat per fer l’expiació per Israel, i per a tota l’obra de la casa del nostre Déu.
34 I nosaltres férem caure les sorts per l’ofrena de fusta entre els sacer- dots, els levites i el poble, per portar-la a la casa del nostre Déu, segons les nostres cases pairals, en els temps assenyalats, cada any, per ser crema- da sobre l’altar de Jahveh, el nostre Déu, tal com està escrit en la Llei.
35 I que portaríem els primers fruits del nostre terreny, i els primers fruits de tot el fruit de cada arbre, any rere any a la casa de Jahveh;
36 i els primogènits dels nostres lls i del nostre ramat, tal com està escrit en la Llei, i els primogènits del nostre bestiar gros i menut, per portar-ho a la casa del nostre Déu, als sacerdots que ministren en la casa del nostre Déu.
37 I que portaríem les primícies de la nostra massa, i les nostres ofrenes ele- vades, i el fruit de cada arbre, del most i de l’oli, als sacerdots a les cambres de la casa del nostre Déu, i el delme del nostre terreny als levites; i que ells, els levites, rebrien els delmes en totes les ciutats del nostre conreu.
38 I que el sacerdot, ll d’Aaron, aniria amb els levites, quan els le- vites recaptessin el delme; i que els levites portarien el delme del delme a la casa del nostre Déu, a les cam- bres de la casa del tresor.
39 Perquè els lls d’Israel i els lls de Leví han de portar a aquestes cambres l’ofrena elevada del gra, del most i de l’oli: perquè allà hi ha els objectes del santuari, i els sacerdots que ministren, i els porters, i els cantors. I no desatendrem la casa del nostre Déu.
11
del poble feren caure sorts a  que un de cada deu vingués a habitar a Jerusalem, la ciutat santa, i nou parts a les altres ciutats.
2 I el poble beneí totes les persones que s’oferiren voluntàriament per habitar a Jerusalem.
3 I aquests són els caps de la provín- cia que habitaren a Jerusalem; però a les altres ciutats de Judà, cadascú habitava en la seva propietat en llurs ciutats: Israel, els sacerdots, i els levites, i els netineus, i els lls dels servents de Salomó.
4 I a Jerusalem hi habitaven alguns dels lls de Judà i dels lls de Benjamí. Dels lls de Judà: Ataià, ll d’Uzià, ll de Zecarià, ll d’Amarià, ll de Xefatià, ll de Mahalalel, dels lls de Farés;
5 i Maasseià, ll de Baruc, ll de Colhozè, ll d’Hazaià, ll d’Adaià, ll de Joiarib, ll de Zecarià, ll de Xiloní.
6 El total dels lls de Farés que habi- taren a Jerusalem foren quatre-cents seixanta-vuit homes de valor.
7 I aquest són els lls de Benjamí: Sal·lú, ll de Meixul·lam, ll de Joed, ll de Pedaià, ll de Colaià, ll de Maasseià, ll d’Itiel, ll de Jeixaià;
8 i, després d’ell, Gabai i Sal·lú: nou- cents vint-i-vuit.
9 I Joel, ll de Zicrí, era el seu pre- fecte, i Jehudà, ll de Senuà, era el segon de la ciutat.
10 Dels sacerdots: Jedaià, ll de Joiarib, Jaquín,
11 Seraià, ll d’Hilquià, ll de Meixul·lam, ll de Sadoc, ll de Meraiot, ll d’Ahitub, supervisor principal de la casa de Déu,
12 i els seus germans que feien la feina de la casa: vuit-cents vint-i- dos; i Adaià, ll de Jeroham, ll de Pelalià, ll d’Amsí, ll de Zecarià, ll de Paixhur, ll de Malquià,
I els dirigents del poble habi- taven a Jerusalem, i el restant
10:35 Dt 26:2 10:37 Nm 18:21 11:3, 4 1Cr 9:2, 3 564


   570   571   572   573   574