Page 58 - Biblia Català TBS
P. 58

Gènesi 41, 42
 ns a deixar de mesurar-lo perquè
no hi havia mesura.
50 I abans d’arribar l’any de la fam, a Josep li nasqueren dos  lls que li infantà Assenat,  lla de Potifera, sacerdot d’On.
51 I Josep anomenà el nom del primogènit Manassès, dient: Perquè Déu m’ha fet oblidar tota la meva fatiga i tota la casa del meu pare.
52 I anomenà el nom del segon Efraïm, dient: Perquè Déu m’ha fet fructífer en la terra de la meva a icció.
53 I s’acabaren els set anys d’abundor que hi havia hagut a la terra d’Egipte. 54 I començaren a venir els set anys de fam, tal com Josep havia dit. I hi hagué fam a tots els països, però a tota la terra d’Egipte hi havia pa.
55 I tota la terra d’Egipte tenia fam, i el poble clamà per demanar pa al Faraó, i el Faraó digué a tots els egipcis: Aneu a Josep, i feu el que ell us dirà.
56 I hi havia fam per tota la faç de la terra. I Josep obrí tots els graners, i va vendre gra als egipcis. I la fam era greu a la terra d’Egipte.
57 I tota la terra venia a Egipte a comprar gra a Josep, perquè la fam era greu per tota la terra.
perquè hi havia fam a la terra de Canaan.
6 I Josep era el qui governava sobre la terra, ell era el qui venia el gra a tot el poble de la terra. I els germans de Josep arribaren, i es prosternaren davant d’ell de cara a terra.
7 I Josep veié els seus germans i els va reconèixer, però se’ls féu l’estrany i els parlà asprament, i els digué: D’on veniu? I ells digueren: De la terra de Canaan, a comprar menjar.
8 I Josep va reconèixer els seus ger- mans, però ells no el van reconèixer. 9 I Josep recordà els somnis que havia tingut referent a ells, i els digué: Vosaltres sou uns espies! Heu vingut a veure els llocs indefensos del país.
10 I ells li digueren: No, senyor meu; sinó que els teus servents han vingut a comprar menjar.
11 Tots nosaltres som  lls d’un sol home, nosaltres som honrats; els teus servents no són pas espies.
12 I ell els digué: No, sinó que heu vingut per espiar els llocs indefensos del país.
13 I ells digueren: Els teus servents som dotze germans,  lls d’un sol home, a la terra de Canaan; i heus aquí, el més petit és avui amb el nostre pare, i un altre ja no hi és.
42
I Jacob veié que hi havia gra
a Egipte, i Jacob va dir als seus  lls: Per què us mireu els uns als altres?
2 I digué: Heus aquí, he escoltat que hi ha gra a Egipte. Baixeu-hi, doncs, i compreu-ne perquè puguem viure, i no ens morim.
3 I deu dels germans de Josep bai- xaren a comprar gra a Egipte.
4 Però Benjamí, el germà de Josep, Jacob no l’envià amb els seus ger- mans perquè es deia: No fos que li passi alguna desgràcia.
I Josep els digué: És com us he
5 I els  lls d’Israel vingueren a comprar gra enmig dels qui venien,
41:55 Jn 2:5 58
18 I el tercer dia, Josep els digué: Feu això i viureu, perquè jo tinc temor de Déu.
14
dit, sou uns espies!
15 Us provaré amb això, per la vida del Faraó, no sortireu d’aquest lloc si no ve aquí el vostre germà petit.
16 Envieu un de vosaltres que porti el vostre germà, i vosaltres sereu empresonats, perquè siguin prova- des les vostres paraules, si dieu la veritat. Si no, per la vida del Faraó que sou uns espies!
17 I els  cà tres dies sota custòdia.


   56   57   58   59   60