Page 580 - Biblia Català TBS
P. 580

Ester 2, 3
amb espècies i amb els cosmètics de les dones–,
13 llavors la jove entrava al rei; li era concedit tot el que demanava, per emportar-s’ho de la casa de les dones a la casa del rei.
14 Al vespre ella entrava, i al matí tornava a la segona casa de les dones, sota la custòdia de Xaaixgaz, eunuc del rei, guarda de les concu- bines; no tornava a entrar més al rei, llevat que el rei s’hi complagués, i fos cridada pel nom.
15 I quan s’atansà el torn d’Ester,  lla d’Abihail, oncle de Mardoqueu, que l’havia adoptat com a  lla seva, d’entrar al rei, ella no demanà res llevat del que Egai, l’eunuc del rei, guarda de les dones, li havia dit. I Ester queia en gràcia als ulls de tots els qui la miraven.
16 Ester, doncs, fou portada al rei Assuer, a la seva casa reial, el mes desè, que és el mes de tebet, l’any setè del seu regnat.
17 I el rei va estimar Ester per sobre de totes les dones, i ella trobà gràcia i misericòrdia davant d’ell per sobre de totes les verges; i li posà una dia- dema reial sobre el seu cap, i la féu reina en lloc de Vaixtí.
18 Llavors el rei féu un gran ban- quet per a tots els seus caps i els seus servents, el banquet d’Ester; i féu una exempció per a les províncies, i féu una donació com correspon a la generositat del rei.
19 I quan les verges foren reu- nides per segona vegada, llavors Mardoqueu seia a la porta del rei.
20 Ester no féu saber ni el seu poble ni la seva parentela, tal com Mardoqueu li havia manat; i Ester feia el que Mardoqueu li manava, com quan ella estava sota la seva tutela.
21 En aquells dies, quan Mardoqueu seia a la porta del rei, Bigtan i Tèreix,
dos dels eunucs del rei, els guardians del llindar, estaven molt descon- tents, i intentaven d’estendre la mà contra el rei Assuer.
22 Però Mardoqueu se n’assabentà, i ho comunicà a la reina Ester, i Ester ho digué al rei en nom de Mardoqueu.
23 I el cas fou investigat, i fou trobat que era cert, i tots dos foren penjats en un arbre. I això fou registrat en el llibre de les cròniques davant del rei.
3Després d’aquestes coses, el rei Assuer engrandí Aman,  ll d’Amedata, l’agaguita, i el va enaltir,
i posà el seu setial per damunt de tots els caps que eren amb ell.
2 I tots els servents del rei, que esta- ven a la porta del rei, s’agenollaven i es prosternaven davant d’Aman, perquè així ho havia manat el rei; però Mardoqueu no s’agenollava ni es prosternava.
3 I els servents del rei, que s’esta- ven a la porta reial, digueren a Mardoqueu: Per què transgredeixes el manament del rei?
4 I com que ells li ho repetien cada dia, i ell no els escoltava, ho comunicaren a Aman, per veure si Mardoqueu mantindria les seves pa- raules, perquè els havia declarat que era un jueu.
5 I Aman veié que Mardoqueu no s’agenollava ni es prosternava da- vant d’ell; i Aman s’omplí d’ira.
6 I li semblà poca cosa als seus ulls d’estendre la mà només con- tra Mardoqueu, perquè l’ha- vien informat de quin poble era Mardoqueu; llavors Aman buscava de destruir tots els jueus, el poble de Mardoqueu, que eren en tot el regne d’Assuer.
7 El mes primer, que és el mes de nissan, l’any dotzè del rei Assuer, hom llançà el Pur, és a dir, la sort, davant d’Aman, de dia en dia i de
572


   578   579   580   581   582