Page 581 - Biblia Català TBS
P. 581

mes en mes, i caigué el dotzè mes, que és el mes d’adar.
8 I Aman digué al rei Assuer: Hi ha un poble escampat i separat entre els pobles, en totes les províncies del teu regne, que té unes lleis diferents de tots els altres pobles; i no compleixen les lleis del rei, i no és pro tós per al rei deixar-los tranquils.
9 Si li sembla bé al rei, que s’escrigui l’ordre d’exterminar-los; i pesaré deu mil talents de plata a les mans dels qui facin la feina, perquè siguin por- tats als tresors del rei.
10 Llavors el rei es tragué l’anell delamà,ieldonàaAman, ll d’Amedata, l’agaguita, adversari dels jueus;
11 i el rei digué a Aman: Se’t con- cedeix la plata, i també aquest poble perquè en facis el que sembli bé als teus ulls.
12 I els escribes del rei foren cridats el dia tretzè del mes primer, i fou escrit, segons tot el que Aman havia manat, als sàtrapes del rei i als go- vernadors de cada província, i als caps de cada poble; a cada província segons la seva escriptura, i a cada poble segons la seva llengua. Fou es- crit en nom del rei Assuer, i segellat amb l’anell del rei.
13 I les cartes foren enviades per mitjà dels correus a totes les pro- víncies del rei per destruir, matar i exterminar tots els jueus, joves i vells, infants i dones, en un mateix dia, el dia tretzè del mes dotzè, el mes d’adar, i per endur-se’n el botí. 14 Una còpia de l’escrit amb el decret, que havia de ser promulgat com a llei en cada província, es publicà per tots els pobles, a   que estiguessin preparats per a aquell dia.
15 Els correus marxaren, apressats per l’ordre del rei, i el decret fou proclamat a Susa, la capital. I mentre el rei i Aman seien a beure, la ciutat de Susa estava consternada.
3:8 Esd 4:12; Ft 16:20 4:7, 8 Est 3:9, 14, 15
Ester 3, 4
4I quan Mardoqueu s’assaben- tà de tot el que havia passat, Mardoqueu s’esquinçà els vestits, i es vestí de sac i de cendra, i se’n va anar al centre de la ciutat, i feia un crit fort i amarg;
2 i arribà  ns al davant de la porta reial, perquè ningú no podia entrar per la porta reial amb vestit de sac. 3 I a cada província on arribava l’ordre del rei i el seu decret, hi havia un gran dol entre els jueus, i dejuni, i plors, i lamentacions; sac i cendra era el jaç de molts.
4 I les serventes d’Ester i els seus eunucs li ho vingueren a comunicar; i la reina s’a igí molt, i envià vestits per vestir Mardoqueu, i que es tra- gués la roba de sac, però ell no els acceptà.
5 Llavors Ester va cridar Atac, un dels eunucs del rei, que havia posat al servei d’ella, i li manà que anés a Mardoqueu, per saber el que passa- va, i per quin motiu feia allò.
6 I Atac eixí vers Mardoqueu, a la plaça de la ciutat, que hi havia da- vant la porta reial.
7 I Mardoqueu li va explicar tot el que li havia passat, i de la plata que Aman havia promès de pesar per al tresor reial, amb la  nalitat de des- truir els jueus.
8 I li donà una còpia del decret que havia estat promulgat com a llei a Susa, per destruir-los, a   que el mos- trés a Ester, i ella se n’assabentés; i per manar-li que anés al rei per suplicar-li,iperimplorardavantd’ell gràcia per al seu poble.
9 I Atac tornà i comunicà a Ester les paraules de Mardoqueu.
10 Llavors Ester digué a Atac que donés aquest encàrrec a Mardoqueu: 1 1 Tots els servents del rei, i la gent de les províncies, saben que qualsevol home i dona que vingui al rei, al pati interior, sense haver estat
573


   579   580   581   582   583