Page 582 - Biblia Català TBS
P. 582

Ester 4, 5
cridat, està sotmès a la llei de la pena de mort, llevat d’aquell a qui el rei estengui el seu ceptre d’or perquè visqui; i jo no he estat cridada per anar al rei durant els darrers trenta dies.
12 I comunicaren a Mardoqueu les paraules d’Ester.
13 I Mardoqueu digué que respon- guessin a Ester: No pensis dins de la teva ànima que, perquè ets en la casa del rei, t’escaparàs més fàcilment que qualsevol altre jueu.
14 Perquè si aquesta vega- da t’obstines a callar, l’auxili i l’alliberament vindran als jueus d’una altra banda; però tu, i la casa dels teus pares, sereu destruïts. ¿I qui sap si per a un temps com aquest tu has arribat al regne?
15 I Ester digué que responguessin a Mardoqueu:
16 Vés, reuneix tots els jueus que es troben a Susa, i dejuneu per mi, sense menjar ni beure durant tres dies, nit i dia; també jo i les meves serventes dejunarem igualment; i així entraré al rei, malgrat que està prohibit per la llei; i si he de morir, moriré.
17 I Mardoqueu se n’anà, i va fer tot el que Ester li havia manat.
5I s’esdevingué el tercer dia que Ester es posà els vestits reials, i s’estava dreta al pati interior de la
casa del rei, davant de la casa reial; i el rei estava assegut al seu tron a la casa reial, davant l’entrada de la casa. 2 I s’esdevingué, quan el rei veié Ester dreta al pati, que trobà gràcia als seus ulls; i el rei va estendre vers Ester el ceptre d’or que tenia a la mà. Llavors Ester s’atansà i tocà l’extrem del ceptre.
3 I el rei li digué: Què tens, reina Ester? I quina és la teva petició? Encara que demanis la meitat del regne, se’t donarà.
4 I Ester respongué: Si al rei li sem- bla bé, que vingui avui el rei amb Aman al banquet que li he preparat. 5 I el rei digué: Feu venir de seguida Aman, per fer el que ha dit Ester. Vingué, doncs, el rei amb Aman al banquet que Ester havia preparat.
6 I el rei digué a Ester durant el ban- quet del vi: Què demanes?, i et serà concedit. I quina és la teva petició? Encara que demanis la meitat del regne, se’t donarà.
7 I Ester va respondre, dient: La meva petició i la meva requesta és: 8 Sihetrobatgràciaalsullsdelrei, i si al rei li sembla bé de concedir la meva petició, i de complir la meva requesta, que el rei vingui amb Aman al banquet que els prepararé, i demà faré d’acord amb la paraula del rei.
9 I aquell dia Aman marxà alegre i amb el cor content; però, quan Aman veié Mardoqueu a la porta reial, que no s’aixecava ni es movia davant seu, llavors Aman s’omplí d’ira contra Mardoqueu.
10 Però Aman es contingué, i entrà a casa seva; i envià a cridar, i féu venir els seus amics, i Zèreix, la seva muller.
11 I Aman els enumerà la grandesa de les seves riqueses, i la multitud dels seus  lls, i tot allò amb què el rei l’havia engrandit, i amb què l’havia enaltit per damunt dels caps i dels servents del rei.
12 I Aman digué: Fins la reina Ester m’ha convidat, a mi sol amb el rei, al banquet que ha preparat; i demà també jo estic convidat per ella amb el rei.
13 Però tot això no és res per a mi, mentre vegi Mardoqueu, el jueu, assegut a la porta reial.
14 I Zèreix, la seva muller, i tots els seus amics li digueren: Que preparin una forca de cinquanta colzades
574


   580   581   582   583   584