Page 584 - Biblia Català TBS
P. 584

Ester 7, 8
6 I Ester digué: L’adversari i l’enemic és aquest malvat Aman. I Aman es va esfereir davant del rei i de la reina.
7 I el rei s’aixecà enfurismat del banquet del vi, i se n’anà a l’hort del palau; i Aman es quedà per suplicar per la seva vida a la reina Ester; per- què veia que el rei havia determinat el seu mal.
8 I el rei tornà de l’hort del palau a la casa del banquet del vi, i trobà Aman estès sobre el reclinatori on era Ester. Llavors el rei digué: Encara voldràs forçar la reina amb mi a la casa? Tan aviat com això sortí de la boca del rei, cobriren el rostre d’Aman.
9 I Harbonà, un dels eunucs, digué davant del rei: Heus aquí, la forca de cinquanta colzades d’alçada que Aman havia fet per a Mardoqueu, el qual havia parlat en bé del rei, està aixecada a casa d’Aman. Llavors el rei digué: Pengeu-l’hi.
10 I penjaren Aman a la forca que havia preparat per a Mardoqueu. I la ira del rei s’apaivagà.
8Aquell mateix dia, el rei Assuer donà a la reina Ester la casa d’Aman, l’adversari dels jueus; i
Mardoqueu vingué davant del rei, perquè Ester li havia declarat el pa- rentiu que tenia amb ella.
2 I el rei es tragué el seu segell, que havia pres d’Aman, i el donà a Mardoqueu. I Ester posà Mardoqueu sobre la casa d’Aman.
3 I Ester tornà a parlar davant del rei, i caigué davant dels seus peus, i plo- rava i li suplicava que impedís el mal i el complot que Aman, l’agaguita, havia planejat contra els jueus.
4 I el rei va estendre el ceptre d’or vers Ester, i Ester s’aixecà i es posà dreta davant del rei,
5 i digué: Si al rei li sembla bé, i si he trobat gràcia davant d’ell, i
això sembla correcte al rei, i jo sóc agradable als seus ulls, que s’escri- gui revocant les cartes, la trama d’Aman,  ll d’Amedata, l’agaguita, que va escriure per destruir els jueus que hi ha a totes les provínci- es del rei.
6 Perquè, ¿com podria veure el mal que sobrevindrà al meu poble? ¿I com podria veure la destrucció del meu llinatge?
7 I el rei Assuer digué a la reina Ester i al jueu Mardoqueu: Heus aquí, he donat la casa d’Aman a Ester, i a ell l’han penjat a la forca, perquè va estendre la mà sobre els jueus.
8 Escriviu, doncs, vosaltres matei- xos als jueus el que sembli bé als vostres ulls, en el nom del rei, i segelleu-ho amb l’anell reial, perquè l’escrit que ha estat escrit en nom del rei i segellat amb l’anell reial és irrevocable.
9 Llavors foren cridats els escribes del rei en aquell mateix moment, era el vint-i-tres del tercer mes, que és el mes de sivan; i segons tot el que Mardoqueu havia manat, es va escriure als jueus, i als sàtrapes, i als governadors, i als caps de les provín- cies, que hi havia des d’Hodu  ns a Cuix, cent vint-i-set províncies, a cada província segons la seva escriptura, i a cada poble segons la seva llengua, i als jueus en la seva escriptura i en la seva llengua.
10 I Mardoqueu va escriure en nom del rei Assuer, i ho segellà amb l’anell reial, i envià cartes per mitjà dels correus amb cavalls, muntats sobre corsers, corsers reials i egües joves;
11 disposant que el rei permetés els jueus, que eren en totes les ciutats, d’aplegar-se i defensar la seva vida, destruint, matant i exterminant tota força de qualsevol poble o província que els ataqués –infants i dones inclo- sos–, i per emportar-se el seu botí;
576


   582   583   584   585   586