Page 585 - Biblia Català TBS
P. 585

12 en un mateix dia, a totes les pro- víncies del rei Assuer, el tretze del mes dotzè, el mes d’adar.
13 Una còpia de l’escrit, que havia d’ésser promulgat com a llei a cada província, es publicà a tots els po- bles, a   que els jueus estiguessin preparats per aquell dia, per ven- jar-se dels seus enemics.
14 Els correus, muntats sobre corsers, corsers reials, eixiren impetuosos, i afanyant-se per l’ordre del rei. I el decret fou donat a Susa, la capital.
15 I Mardoqueu eixí de davant del rei amb un vestit reial blau i blanc, i una gran corona d’or, i un vestit de lli   i de porpra; i la ciutat de Susa exultà i s’alegrà.
16 Els jueus tingueren llum, i ale- gria, i goig, i honor.
17 I a cada província, i a cada ciutat, arreu on arribava l’ordre del rei, el seu decret, hi havia alegria i goig per als jueus, banquets i festes. I molta gent del país es feia jueva, perquè la por dels jueus havia caigut sobre ells.
9I el dia tretze del mes dotzè, que és el mes d’adar, en el qual l’ordre del rei i el seu decret s’havia d’acom- plir, el dia que els enemics dels jueus havien esperat per dominar-los, llavors s’esdevingué el contrari, ja que els jueus dominaren els qui els odiaven.
2 Els jueus s’aplegaren en llurs ciu- tats, a totes les províncies del rei Assuer, per estendre la mà contra aquells que cercaven llur mal; i ningú no es pogué mantenir dret davant d’ells, perquè la por que els tenien havia caigut sobre tots els pobles.
3 I tots els caps de les províncies, i els sàtrapes, i els governadors, i els funcionaris reials, donaven suport als jueus, per la por que tenien de Mardoqueu:
Ester 8, 9
4 perquè Mardoqueu era impor- tant a la casa del rei, i la seva fama s’havia escampat per totes les províncies; perquè aquell home, Mardoqueu, havia esdevingut cada vegada més important.
5 I els jueus colpiren tots els seus enemics a cop d’espasa amb matan- ça i extermini; i feren el que volgue- ren amb els qui els odiaven.
6 I a Susa, la capital, els jueus van matar i exterminar cinc-cents homes; 7 i entre ells mataren Parxandata, i Dalfon, i Aspata,
8 i Porata, i Adalià, i Aridata,
9 i Parmaixta, i Arissai, i Aridai, i Vaizata,
10 els deu fills d’Aman, fill d’Amedata, adversari dels jueus; però no van estendre la seva mà per agafar l’espoli.
11 Aquell mateix dia, arribà al rei el registre dels morts a Susa, la capital; 12 i el rei digué a la reina Ester: A Susa, la capital, els jueus han matat i exterminat cinc-cents homes, i els deu  lls d’Aman, ¿què han fet a la resta de les províncies del rei? Quina és, doncs, la teva petició? I et serà donada. Quina és encara la teva requesta? I et serà concedida. 13 I Ester respongué: Si al rei li sem- bla bé, que demà es concedeixi enca- ra als jueus que hi ha a Susa, de fer segons el decret del dia d’avui; i que els deu  lls d’Aman siguin penjats a la forca.
14 Ielreimanàqueesfesaixí.Ifou promulgat un decret a Susa; i penja- ren els deu  lls d’Aman.
15 I els jueus que eren a Susa s’ajuntaren també el dia catorze del mes d’adar, i mataren tres-cents homes a Susa, però no van estendre la seva mà per agafar l’espoli.
16 I la resta dels jueus que vivien a les províncies del rei s’ajuntaren per defensar la seva vida, i poder tenir descans dels seus enemics; i
577


   583   584   585   586   587