Page 586 - Biblia Català TBS
P. 586

Ester 9, 10
mataren setanta-cinc mil dels que els odiaven, però no van estendre la seva mà per agafar l’espoli.
17 Era el dia tretze del mes d’adar; i reposaren el catorze, i en feren un dia de festa i de joia.
18 I els jueus que vivien a Susa s’aplegaren el dia tretze i el dia catorze, i reposaren el quinze, i en feren un dia de festa i de joia.
19 Per això els jueus del camp, que viuen a les viles sense muralles, fan del dia catorze del mes d’adar un diadejoiaidefesta,iundiabo,i s’envien porcions l’un a l’altre.
20 I Mardoqueu va escriure aquestes coses, i envià cartes a tots els jueus que hi havia a totes les províncies del rei Assuer, tant de prop com de lluny,
21 per establir entre ells que cele- bressin el dia catorze i el dia quinze del mes d’adar, tots els anys, any rere any,
22 com a dies en què els jueus tingueren repòs dels seus enemics, i el mes en què l’a icció se’ls tornà goig, i el dol, en un dia de festa; i que en fessin dies de festa i de joia, i que s’enviessin porcions els uns als altres, i dons als necessitats.
23 I els jueus acceptaren el que havien començat a celebrar, tal com Mardoqueu els havia escrit.
24 Perquè Aman,  ll d’Amedata, l’agaguita, adversari de tots els jueus, havia planejat exterminar-los, i havia llançat el Pur, és a dir la sort, per consumir-los i exterminar-los.
25 Però quan Ester es presentà da- vant del rei, aquest ordenà per carta que aquest pla malvat, que Aman havia planejat contra els jueus, re- caigués sobre el seu propi cap; i el penjaren a ell, i als seus  lls, a la forca.
26 Per això també anomenaren aquells dies Purim, pel nom Pur. Per això, per totes les paraules d’aquesta
9:24 3:7 9:25 Ps 7:16 578
carta, i segons el que havien vist, i el que els havia passat,
27 els jueus establiren i acceptaren, ells, i els seus descendents, i tots els que s’unissin a ells, la decisió irrevo- cable de celebrar aquests dos dies de la manera i en el temps prescrit, tots els anys, any rere any;
28 i que aquests dies serien recordats i celebrats de generació en generació, a cada família, a cada província i a cada ciutat; i que aquests dies de Purim no passarien mai d’enmig dels jueus, i el seu record no s’esvairia de la seva descendència.
29 Llavors la reina Ester,  lla d’Abihail, i el jueu Mardoqueu van escriure amb tota autoritat, per con r- mar aquesta segona carta dels Purim. 30 I ell envià cartes a tots els jueus, a les cent vint-i-set províncies del regne d’Assuer, paraules de pau i de veritat;
31 per con rmar aquests dies dels Purim, en la data  xada, tal com el jueu Mardoqueu i la reina Ester els establiren, i tal com s’havia establert sobre ells i sobre la seva descen- dència, en matèria de dejunis i de lamentacions.
32 I l’ordre d’Ester con rmà aques- tes celebracions dels Purim, i fou escrit en el llibre.
10
I el rei Assuer imposà un tribut
sobre la terra, i les illes del mar. 2 I tots els actes de la seva autoritat i poder, i la declaració de la grandesa de Mardoqueu amb què el rei el va engrandir, ¿no són escrits en el Llibre de les Cròniques dels reis de Mèdia i de Pèrsia?
3 Perquè el jueu Mardoqueu era el segon després del rei Assuer, i un home important entre els jueus, i ben acceptat per la multitud dels seus germans; cercava el bé del seu poble, i proclamava la pau per a tota la seva descendència.


   584   585   586   587   588